Distinktioner för antirasister

Idag används en rad olika begrepp i debatten om rasism och diskriminering på ett inkonsistent och problematiskt sätt. Här är ett försök att klargöra och reda ut. Jag har i tidigare inlägg diskuterat detta, men jag har en annorlunda uppfattning idag.

Då menade jag att “rasism” var ett samhällsfenomen där personer diskriminerar varandra utifrån föreställningar om (socialt konstruerade) raser. Utifrån denna definition menade jag att många av oss, inklusive jag själv, kan beskrivas som “rasister”.

Jag tror att detta sätt att använda begreppet är problematiskt idag. Det är viktigt att göra skillnad på rasismen som ideologi och rasdiskriminering som praktik. Det är två olika saker, som bör bekämpas på olika sätt.

Så här tänker jag nu:
Rasism är en ideologi som uppstod i tidigmoderna Europa, och som användes för att rättfärdiga koloniala utrotningskrig, slavhandel, steriliseringar, segregation, vit paternalism (tvångsadoptioner) osv. Linné brukar tillskrivas den tveksamma äran att vara ideologins upphovsman, men det är viktigt att notera att den rasistiska ideologin har muterat under sina dagar. Rasismen som pseudobiologi är en relativt modern företeelse. På Linnés tid utgick den rasistiska ideologin från Aristoteliska förklaringsmodeller (varje ras tillskrevs ett element), det var inte förrän 1900-talet som den rasbiologiska rasismen etablerades. Idag utgår rasismen från sociologiska förklaringar. Modern rasism tillskriver individer egenskaper utifrån deras förmodade etnicitet eller ”kultur”. Denna förmodas vara ett statiskt och homogent kluster av värderingar och egenskaper, som individer från dessa kulturer knappast kan undgå att formas utav. Den moderna rasismen menar, i likhet med sina historiska företrädare, att dessa egenskaper rättfärdigar eller nödvändiggör segregering från, paternalism gentemot eller diskriminering av personer från de forna kolonierna.

Ras/etnisk diskriminering handlar om att negativt särbehandla någon utifrån fördomar/stereotyper som tillskrivs personens etniska utseendekategori (svart, asiat, mm) eller etnicitet (muslim, resande). Eftersom våra fördomar/stereotyper är delvis omedvetna, sker rasdiskrimineringen ibland oavsiktligt och omedvetet. Rasismen är en ideologi som berättigar rasdiskriminering, men sådan diskriminering kan berättigas av andra ideologier, religioner osv. Alltså behöver man inte vara rasist för att diskriminera någon utifrån etnicitet eller ras. Till exempel är det indiska kastsystemet en ideologi som rättfärdigar en långtgående diskriminering av vissa människor, men är som ideologi väldigt annorlunda från den rasistiska ideologin.

Man vad är skillnaden mellan att vara rasist och att vara fördomsfull eller xenofob? Det finns förstås inte en klar och skarp linje, men jag tänker så här. Fördomar är negativa känslor om en viss grupp personer, som till exempel rädsla, hat eller avund. Rasism är ett resonemang som går ut på att rättfärdiga dessa känslor. En stereotyp blir en rasistisk stereotyp när den laddas med vissa värderingar. En bild som ser ut som en pickaninny är i abstraktion från vår värld i sig inte rasistisk. Men inbäddad i våra konventioner om hur man illustrerar människor och djur, och mot bakgrund av de rasistiska bilder som fortfarande konstant reproduceras i populärkulturen så blir den en av många reproduktioner av rasistiska stereotyper.

Färgblindhet är en annan, med rasismen besläktad ideologi. Enligt färgblindheten är den rasistiska ideologin ett nödvändigt och tillräckligt villkor för att rasdiskriminering ska råda. Förespråkare av färgblindhet är uttalade motståndare till den rasistiska ideologin, och menar att de och alla andra antirasister därmed inte “ser” ras och kan alltså inte diskriminera. Färgblindheten är besläktad med rasismen eftersom den möjliggör fortsatt diskriminering genom att förneka att sådan äger rum. Enligt den färgblinda analysen så är rasifierades arbetslöshet, brottslighet, segregation uteslutande ett “integrationsproblem”, alltså ett problem hos de rasifierade. Alltså får färgblindheten och rasismen liknande konsekvenser. Den färgblinda ideologin har mycket gemensamt med “jämställdhetsismen”, eller modern antifeminism.

Publicerad fredag, september 26th, 2014 i Karim Jebari, politik.

En kommentar

  1. Rasism är inte en ideologi. Det är en söndra/härska metod.

Vad tycker du?