Sveriges förenta städer

Sverige är en klassisk nationalstat. Vårt land består av kommuner, län och en stark centralmakt. Kommunerna och landstingen sköter lokala frågor, men staten och dess politik har en stor inverkan på våra liv. Dessvärre är det här ett dåligt sätt att sköta saker och ting på. Den moderna nationalstaten, med sin centraliserade struktur, är en produkt av Westfaliska freden, och hade ett tydligt syfte: att kunna mobilisera en nationell armé. I en tid då aristokrater med feodala ambitioner stod i vägen för framsteg var nationalstaten måhända ett rimligt sätt att organisera våra förehavanden. Idag är nationalstaten alltmer oförenlig med modernitet och framsteg. Å ena sidan är staten för liten för att lösa viktiga globala koordinationsproblem: förgiftning av hav, utsläpp av växthusgaser, kapprustning. Å andra sidan är nationalstaten för stor för att kunna fokusera på motorerna i mänsklighetens utveckling: städerna. Därför föreslår jag här en radikal omorganisation av den svenska nationen. Jag föreslår en federation av stadsstater/regioner. I en federation är centralmaktens auktoritet begränsad till de ansvarsområden som endast centralmakten är lämpad för:

1. Utrikespolitik (UD, SIDA osv)
2. Försvarspolitik (Försvaret, FRA, MSB, FHS)
3. Intern och extern handel (Kommerskollegium, handelsavtal osv)
4. Räntepolitik/valutagarantier (Riksbanken, riksgälden)
5. Säkerhetspolis (SÄPO, federal polis)
6. En högsta rättsinstans (HD)
7. Federal infrastruktur (SJ, elnätet osv)
9. Migration

Följande regioner upprättas och tar över kommunernas, landstingens och statens uppgifter (förutom ovanstående).

1. Stockholm (Stockholm)
2. Göteborg/Borås (Västra Götaland+Halland)
3. Malmö/Lund (Skåne+Blekinge)
4. Uppsala (Uppsala)
5. Västerås (Västmanland)
6. Örebro (Örebro)
7. Linköping/Norrköping (Östergötland)
9. Jönköping (Jönköping, Kronoberg, Kalmar)
10. Umeå (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland)
11. Gävle (Jämtland, Gävleborg, Dalarna)
12. Eskilstuna (Södermanland)
13. Karlstad (Värmland)
14. Gotland

Regionerna ansvarar alltså för all kommunal och regional verksamhet, samt:

1. Polis och domstolar
2. Universitet och högskolor
3. Arbetsmarknadsfrågor
4. Jordbruk
5. Kulturfrågor
6. Moms och andra skatter som nu är statliga
7. Lagstiftning som rör regionala frågor
8. Transfereringar/sociala skyddsnät
9. Radio/tv
10. Övriga myndigheter

Regionerna betalar en årlig avgift till staten för statens utgifter. Varje region ska ha full kontroll över sina naturresurser. Gotland, och de två Norrlandsregionerna ska ha möjlighet att kontrollera migration.

Varför?

1. Dagens tre nivåer (stat, landsting, kommun) innebär att ansvarsutkrävandet inte funkar som det ska. Skolfrågan, t ex, diskuteras nationellt när det är en kommunal fråga. Landstingen har ansvar över två enormt viktiga områden, men dess politiker är i princip anonyma.

2. Decentralisering ökar effektivitet, transparens, ansvarsutkrävande och flexibilitet.

3. Men dagens kommuner är för små för att kunna hantera skola, sjukvård, myndigheter och infrastruktur. Därför behövs en administrativ nivå som är större än kommunen, och som kan inrymma storstadsregioner.

4. Städer är nyckeln till framtiden. Städer, inte nationer, är naturliga enheter för politisk gemenskap. Städerna är motorer i samhällsutvecklingen. Dagens “hela Sverige ska leva-politik” är destruktiv. Städerna måste tillåtas växa, och befolkningen på landsbygden måste ges möjlighet att bidra till denna tillväxt. Bara de regioner som förstår detta har en chans till att förbli samhällen.

Möjliga konsekvenser:

Eftersom inkomster är lägre i glest befolkade regioner måste de se sig om till andra intäktskällor för att kunna upprätthålla sin välfärd. Ett alternativ är att de utnyttjar sina naturresurser till fullo. Norrland är enormt underutnyttjat. Här finns extremt billig el och extremt billigt land i ett politiskt, socialt och geologiskt stabilt läge. Ett annat alternativ är att koncentrera sin befolkning till en eller två tätorter och tillåta fri invandring av högproduktiva utlänningar.

Storstadsregionerna skulle kunna utnyttja dessa reformer för att frigöra sin potential. Stockholm skulle bli en enormt rik region, och skulle ha råd att dels bygga de hundratusen bostäder som behövs för att möta den förväntade efterfrågan. Stockholm skulle också ha råd att bygga ut sin infrastruktur och investera mer pengar i sina universitet.

Jag hoppas kunna beskriva hur en liknande federal struktur skulle kunna implementeras på EU-nivå och på global nivå.

Publicerad tisdag, december 10th, 2013 i Karim Jebari, politik.

4 kommentarer

  1. Hej, Jag märker att du är en kraftig förespråkare för decentralisering och regionstyre. Men är inte risken ännu större i denna typ av styrning än i centraliserat styre att kvalitén på bl.a. skolor och även inom vården skiljer sig kraftigt åt om det är regionerna ska ha det fulla ansvaret för dessa områden?

  2. Hej, mitt förslag innebär att de olika regionerna görs både politiskt och ekonomiskt mer oberoende av varandra. Alltså så är det sannolikt att kvalitén på all offentlig service skulle variera kraftigt, beroende på regionernas prioriteringar och ekonomiska resurser. Det är poängen med reformen, att göra regionens politiker direkt ansvariga för kvalitén i den offentliga servicen.

Vad tycker du?