Tre moderna artbegrepp: nyessentialism

Förra inlägget diskuterade problem med den klassiska essentialismen. Låt oss nu undersöka tre moderna artbegrepp. Det första inlägget kommer att avhandla nyessentialism.

Det biologiska artbegreppet, är en ny form av essentialism, där de relationella egenskaperna hos individerna är essentiella. Den centrala relationen i det biologiska artbegreppet är reproduktiv potential och reproduktiv isolation. En population är alltså en art om och endast om den är ”reproduktivt isolerad”. Det innebär att reproduktion mellan en fertil individ i den populationen och en fertil individ i en annan population inte äger rum. Det här är förstås lite oklart. Vissa populationer är reproduktivt isolerade av konventionella, snarare än av biologiska skäl. Ska dessa räknas som olika arter? Andra populationer kan få fertil avkomma under vissa mycket artificiella omständigheter, som till exempel med hjälp av IVF. Ska dessa räknas som samma art?

Problemet tycks här vara att relationen ”samma art som” är transitiv. Alltså, om population A och B är av samma art och B och C är av samma art, så är A och C också av samma art. Det tycks inte gälla för reproduktiv potential. Det verkar också som att det biologiska artbegreppet passar djur mycket bättre än växter och bakterier. Växter korspollinerar mellan olika arter med stor lätthet, något som utnyttjats i t ex fruktodling. Bakterier utbyter gener med varandra utan att reproduktion nödvändigtvis äger rum. Jag tror dock att den här invändningen visar nödvändigheten i att minska ambitionerna i ett försök att definiera arter. Ett artbegrepp som är meningsfullt för både djur och bakterier tycks utsiktslöst. Här har det biologiska artbegreppet en lika dålig möjlighet som dess konkurrenter. Problemet med det biologiska artbegreppet är att även om vi skulle kunna identifiera nödvändiga och tillräckliga villkor för arttillhörighet, så har den här artdefinitionen bara uppfyllt det första av essentialismens tre kriterier. Aristoteles skulle bli besviken. Vi vill kunna förklara varför djur har vissa egenskaper i kraft av deras essens. Det biologiska artbegreppet misslyckas med detta.

Publicerad tisdag, juni 25th, 2013 i filosofi.

2 kommentarer

Vad tycker du?