Vad är liv?

Eftersom biologi ägnar sig att studera liv skulle man kunna tro att en definition av vad liv är, är viktig. Det är inte självklart att det är så. Trots att en klar definition med stort stöd bland biologer saknas, så tycks biologerna inte ha några problem med att fortsätta sitt arbete. Trots det finns det vissa skäl att undersöka frågan.

1. Normativa skäl. Om man anser att levande ting har ett värde som icke-levande ting saknar, så är distinktionen mellan dessa två väldigt viktig. Vi vet till exempel att livet på jorden kommer en dag att upphöra att existera, när vår sol blir så varm att den steriliserar vår planet (1-2 miljarder år). Om maskiner (alltså mänskliga artefakter baserade på icke-organisk kemi) är levande, så tycks den bästa strategin att bevara liv att skicka ut så kallade ”von Neumann-maskiner” (självreplikerande robotar) till så många planeter som möjligt. Om maskiner inte är livsformer, då är det bara slöseri med tid och pengar att göra detta, givet att det är livets fortsatta existens man bryr sig om.

2. Ett syfte som möjligen kan kollidera med det normativa syftet är ett vetenskapligt sådant. Genom att undersöka begreppet kan vi möjligen generera nya hypoteser att undersöka. Om ”levande” är ett vagt begrepp till exempel, så kanske det inte finns ett givet ögonblick då ”livet uppstod”. Alltså kanske detta innebär att försöka återskapa livets uppkomst är ett lönlöst projekt. Om ”levande” refererar till vissa processer (metabolism, reproduktion osv) hos vissa materiella objekt, snarare än en eller flera essentiell egenskaper, som funktionalisterna hävdar, så kan en sådan definition fokusera våra observationer på dessa processer, och om de följer generella lagar. Problemet är att om vi är mer intresserade av att förstå livet som vetenskapligt begrepp så blir det också svårare att rättfärdiga en strikt normativ distinktion mellan levande och icke-levande.

Ett problem att kombinera en värderande och en beskrivande definition är att eftersom ”levande” är ett vagt begrepp så blir varje strikt distinktion med nödvändighet godtycklig. Det innebär i sin tur att den som tillskriver livet ett moraliskt egenvärde hamnar i en besvärlig situation. Antingen så drar man en gräns som kan uppfattas godtycklig, som mellan virus och bakterier, eller så tillskriver man gränsfallen ett begränsat värde. Men det här draget får också konstiga konsekvenser. Om virus har ett värde, men ett mindre värde än bakterier, är det ett värde som kan adderas? Kan ett visst antal virus vara mer värda än ett visst antal bakterier? Om livet förstås som en process hos materia, och liv har ett normativt värde, då får vi också väldigt konstiga slutsatser, som till exempel att vissa maskiner har ett egenvärde.

Publicerad fredag, juni 21st, 2013 i etik, filosofi.

4 kommentarer

  1. I should have clarified this a little more. It was in the shade in front of my dials not on top in the sun and the AC was on all the time so the car was cool.And yes that kind of heat is bad for almost any electronics.

  2. Здравствуйте Михаил! Вы правы. Мама моя говорила,что под лежачий камень вода не бежит. Если мы хотим,то действительно надо всегда двигать и не стоять на месте!

  3. Love it! I am a preschool sped teacher and love to have ideas for my parents when they ask what they can do to help at home. I definitely plan to use you as a reference for the kids working on these skills (hope that’s ok ).

  4. : tu peux être bien bâti, si tu es à la rue habillé d’un carton les femmes ne te regarderont pas.Et pour moi qui habite sur la cote, je peux te dire que là ou il y a du pognon il y a de très très belles femmes, accrochées à des types très très mal bâtis.[si une chienne de garde passe par ici je me fais mordre les fesses]

Vad tycker du?