Får man följa sitt samvete?

I sommar har en debatt rasat om huruvida landsting bör erbjuda pojkar omskärelse av primärt religiösa och kulturella skäl. Under debatten har en del kirurger sagt att de vägrar att utföra ingreppet, trots att landstinget erbjuder den. Hur bör vi förhålla oss till en läkare eller en annan yrkesutövare i det offentligas tjänst som vägrar att erbjuda samhällelig service av ett visst slag? Kan och bör ”samvetsargumentet” gälla?

Till försvar av samvetsargumentet, att ingen yrkesutövare ska tvingas till att i sitt yrke utföra handlingar som han eller hon finner etiskt motbjudande, så kan man åberopa religionsfriheten eller friheten att ha och handla efter sina personliga moraliska övertygelser, även om dessa inte skulle vara religiösa. En person, skulle man kunna hävda, bör inte straffas för att hans eller hennes åsikter i någon mån avviker från det som för tillfället är lag och praxis, vi behöver folk i offentliga befattningar som inte slaviskt följer vad än lagen säger, som vågar stå upp för sina åsikter och kan göra oss uppmärksamma på eventuella brister i våra etiska resonemang.

Detta argument upprättar en så kallad falsk dikotomi. Det påstår att alternativen står mellan individers rätt att ställa sig över lagen och någon slags auktoritär stat som inte tillåter individer yttra sig, ha åsikter som avviker från majoritetens eller propagera från dessa. Dikotomin är falsk därför att det är full förenligt att en person, som jobbar med att erbjuda medborgare offentlig service tvingas att erbjuda de medborgare som efterfrågar en tjänst som de är berättigade till, med att den personen i sitt liv utanför sitt yrke får hålla vilka övertygelser han eller hon finner lämpliga för sanna. Var och en må visserligen ha rätt att tycka vad de vill, men man har inte rätt att ha vilket jobb man vill. Om en läkare anser att afrikaner inte bör få vård, och därmed vägrar ge dessa människor vård, finns inga möjligheter att den personen kan få behålla sitt jobb på en offentlig klinik, även om han eller hon får ha och propagera för sin åsikt.

Det förhåller sig på samma sätt med läkarna i det aktuella fallet. Om de inte anser att de förmår, av samvetsskäl, att erbjuda medborgare en tjänst som landstinget och socialstyrelsen godkänt, så bör de antingen flyttas till en tjänst där deras övertygelser inte kommer i konflikt med deras yrkesutövning eller avskedas.

Publicerad tisdag, augusti 11th, 2009 i Allmänt, filosofi, politik.

15 kommentarer

 1. Upprättar inte också du, i ärlighetens namn, en falsk dikotomi då du, åtminstone implicit, hävdar att en professions ansvar alltid handlar om att följa gängse lagar, förordningar och beslut?

  Bör man inte se en frontlinjebyråkrats ansvar som dubbelt? Finns det inget som helst ansvar för en sådan att ibland gå emot uppdragsgivaren?

  Säger inte nödvändigtvis att så bör vara fallet här, men i många andra fall bör det väl ändå vara högst önskvärt?

 2. Karim,
  Vad tycker du själv om omskärelse och de olika argumenten som framförts?

 3. Behövs det samvetsargument i detta fall? Räcker det inte att läkarna plockar fram medicinska data A, B, C etc och sedan säger att ”med hänvisning till vetenskaplig och beprövade metoder så utför jag inte det här ingreppet”?

  Möjligen kan man då säga att det strider mot läkarens samvete att utföra ingrepp som inte kan motiveras medicinskt på ett övertygande sätt, men grunden ligger ändå i hur vetenskapliga data värderas. Det här borde ligga under samma diskussion som exempelvis icke medicinskt eller socialt motiverbara skönhetsoperationer.

 4. Fredrik: Intressant invändning. Jag tror inte att det finns ett enkelt svar på din fråga. I en privat profession måste rimligen yrkesutövaren, i den mån han eller hon också äger sin verksamhet ha större bestämmanderätt för vilka tjänster och vilka kunder yrkesutövaren vill tillämpa. Exempelvis ser jag inga moraliska problem i att en privatklinik vägrar att utföra aborter. Däremot är det mer problematiskt att vägra att behandla vissa personer av ”samvetsskäl”. Offentliga inrättningar har dock ett annat ansvar. Här kan och bör inte individuella läkare fatta beslut på grundval av sin personliga moral. Det är ju därför vi har en politisk och byråkratisk struktur som fattar beslut på ett nationellt eller regionellt plan. Även om dessa beslut ibland bottnar i personliga moraliska uppfattningar, så kan dessa personer i bästa fall hållas ansvariga av folket vid nästa val.

  Sen bör man göra en distinktion som jag borde ha gjort klarare: den mellan vad man har rätt att göra och vad som är rätt att göra. Även om det är rätt för en läkare att ge en viss behandling (ex: förkorta livet hos en patient med en dödlig morfindos) så innebär det inte att läkaren har rätt till att göra handlingen, i meningen att det vore inte fel av en annan person (sjukhuschefen?) att hindra läkaren.

  Affe: En väl medicinskt genomförd omskärelse är inte ett handikapp eller på något annat sätt skadligt för den omskurne. En omskuren man löper mycket mindre risk att drabbas av en rad olika könssjukdomar; bland andra urinvägsinfektion, syfilis, gonorré och AIDS. Man löper mindre risk att bära med sig det virus som hos kvinnor orsakar livmoderhalscancer. Givet att omskärelse är ett billigt och relativt riskfritt medicinskt ingrepp, med i princip inga negativa sidoeffekter och en del positiva effekter så ser jag inga skäl medicinska skäl till att alla föräldrar med pojkar inte bör erbjudas omskärelse av landstingen. Vad gäller de familjer som ändå omskär sina barn i hemlandet så bör de givetvis erbjudas möjlighet att genomföra ingreppet här i Sverige. Av samma skäl som vi inte bör förbjuda vaccinering av barn (trots att vacciner kan ha vissa negativa bieffekter) så bör vi inte förbjuda omskärelse, om det minskar spridningen av potentiellt farliga könssjukdomar.

  Björn: en läkare bör givetvis göra en medicinsk bedömning av situationen och handla därefter. Om till exempel en pojke är blödarsjuk, lider av kraftigt nedsatt immunförsvar eller har någon annan medicinsk diagnos som skulle göra en omskärelse mycket riskabel så är det läkarens ansvar att meddela detta för föräldrarna och förstås vägra göra ingreppet. Men det är ju en helt annan sak än att en läkare av samvetsskäl vägrar göra ett ingrepp.

 5. De ”positiva” effekter du nämner har inget med barn att göra. Barn har inte sex. Effekterna är också omdiskuterade och det finns forskning som visar andra resultat. Myter som dessa kan också ge en känsla av falsk säkerhet och öka spridningen. I USA där majoriteten av vuxna män är omskurna så är HIV mer vanligt än i Europa. Det enda nästan 100% skyddet mot dina uppräknade sjukdomar är kondom.

  Förhuden har en massa positiva egenskaper också (http://www.cirp.org/library/sex_function/) och bortagandet kan leda till negativa effekter och leder definitivt till ändrad sexuell njutning. Bla är också urinrörsförträngning (meatal stenosis)vanligt bland omskurna män. Ett tillstånd som kräver operation.

  Alla operationer innebär också en risk, risk för ett misslyckat resultat med livslångt lidande och risk för komplikationer som leder till döden. Det händer varje år i t ex USA där det ändå sker under ordnade former.

  Jag tycker barnets kroppsliga integritet går före religion och eventuella medicinska fördelar som inte har något med ett barn att göra. Det är också en risk och får man men så är det efter en helt onödig operation som barnet inte hade något att säga till om. Man kan låta omskära sig som vuxen om man vill och då ta ett eget beslut om sin egen kropp.

 6. Fredrik says:

  ”Sen bör man göra en distinktion som jag borde ha gjort klarare: den mellan vad man har rätt att göra och vad som är rätt att göra.”

  Givetvis. Det jag hade i åtanke var väl att ditt resonemang likväl faller om vi utsätter det för mer extrema exempel.

  ”Offentliga inrättningar har dock ett annat ansvar. Här kan och bör inte individuella läkare fatta beslut på grundval av sin personliga moral.”

  Är rimligen ett på tok för kategoriskt uttalande. Det måste du väl ändå hålla med om?

 7. Fredrik says:

  Det jag är ute efter är att makten inte alltid har folkets intresse för sina ögon, en frontlinjebyråkrat i ett moraliskt och politiskt korrupt system bör rimligen göra allt hon kan för att överskrida gängse lagar, förordningar och beslut för att hjälpa hennes medmänniskor.

 8. Varje läkare som anser att omskärelse är riskabel och att det inte medför några hälsomässiga fördelar, och i att det dessutom i vissa fall ger allvarliga skador eller försämringar i livskvalitet för den omskurne, vilket många läkare anser idag, kan inte, med gott ”samvete” utföra en sådan operation. Det hör till läkaryrket att inte göra sådana ingrepp på friska organ som kan skadas vid ingreppet. Alltså går det inte att skilja mellan ”samvete” och ”sakfrågan” här. Det är alltså inte ”bara” samvetet som gör att somliga läkare inte vill göra det här ingreppet på små barn. De har sakliga skäl att inte göra det.

 9. Om man skall vara pragmatisk torde frågan vara huruvida staten i realiteten kan erbjuda en tjänst till alla som vill ha den (om man nu har bestämt att det skall vara en ”rättighet” att alla som vill skall få den). Om endast en liten minoritet av läkarna av samvetsskäl inte vill utföra en specifik operation, så torde man fortfaranda kunna tillhandahålla tjänsten till alla som vill ha den. Om det däremot var ett mera utbrett fenomen att läkare vägrar så kan ju inte staten uppfylla sitt löfte till medborgarna, så då måste man nog överväga att införa i läkarnas villkor att de inte får säga nej. (Atlternativt kan man dra tillbaka eller på olika sätt begränsa erbjudandet om omskärelse – jag föreställer mig att denna begränsning i realiteten skulle vara liktydig med en väntetid eller tvång att åka till ett annat landsting – med hänvisning till att läkarnas rätt att följa sina samveten värderas högre).

 10. Svar till Malou: För en noggrann (om än omständlig) redogörelse av omskärelsens för- och nackdelar rekommenderar jag som vanligt Wikipedias artikel. Bilden är utan tvekan inte entydig. Men den sida du refererar till tycks vara en lobbyorganisation som bara ger vinklad information, och utelämnar en hel del. Jag håller med om att min ursprungliga uppskattning av omskärelsens medicinska fördelar var överdrivet positiv (jag är definitiv inte en expert) men vill påpeka att Wikipedias artikel innehåller bra och balanserad information.

 11. Jag förstår inte varför så många måste komplicera en så enkel fråga som den om manlig och kvinnlig omskärelse.

  Alla människor måste ha rätt att bestämma över sin egen kropp, män som kvinnor. Ingen människa har rätt att tvinga någon annan människa att omskära sig.

  Så enkelt är det, varken mer eller mindre.

  Kan inte tänka mig att någon i denna debatt inte skriver under på dessa mycket enkla och fundamentala principer.

  Konsekvensen måste rimligen bli att alla vuxna människor som vill bli omskurna, som bekostar ingreppet själva samt hittar läkare som är villiga att utföra ingreppet också kommer bli omskurna.

  Konsekvensen blir också att inga föräldrar får tvinga icke myndiga barn till stympning av något av barnets kroppsdelar. Detta oavsett om det är armar, öron, händer, blygdläppar eller förhud.

  Det hela är således mycket enkelt. Vänta tills barnen är myndiga. Låt den vuxna individen sedan själv besluta om sin kropp. Tvinga inte omgivningen att betala för ingreppet. Tvinga inte en läkare att utföra ingreppet.

  Att inte ge sig på barn, att inte utföra kirurgiska icke reversibla förändringar av barns kroppar måste ju vara en universell rätt för alla barn.

  Rätten att få vara barn. Rätten att få utvecklas i fred. Rätten att när barnet har blivit vuxen få ha en oförstörd kropp. Inte en kropp som samhället givit somliga laglig rätt att stympa.

  Rätten för varje vuxen att få bestämma över sin kropp. Rätten att få stympa sin kropp om man vill.

  Rätten för skattebetalarna, du och jag, att inte tvingas betala för icke medicinska ingrepp, oavsett om det är bröstförstoringar eller blygläppsbortagande.

  Rätten för läkare att inte tvingas stympa människor. Rätten för läkare att inte tvingas frångå sin ed.

  Frågan om kirurgiska ingrepp av annat än medicinska skäl på barn är egentligen väldigt enkel. Detsamma gäller samma fråga för vuxna.

  Handen på hjärtat, hur många kommer tycka att det är en bra idé att stympa sin kropp när man är vuxen?

 12. Sigge Stardust says:

  Vore kul att lyssna på omskurna Karim när ni diskuterar sex! Vilka fördelar har ingreppet gett ditt liv? På vilket sätt har det gynnat din flickvän? Försvarar du omskärelsen för dess egna skull eller är det bara hedningarnas kultur du vill bekämpa? Hur mycket tog läkaren i ditt fall? Vilken inkomst klass tillhör Karim?

 13. Sigge: Jag skrev detta inlägg för tre år sedan. I ljuset av för mig ny information har jag delvis ändrat min uppfattning om manlig omskärelse. Det finns pålitliga studier som visar att omskärelse minskar kvalitén i den sexuella upplevelsen. därför anser jag att det inte är motiverat att omskära pojkar i länder där risken att smittas av en allvarlig könssjukdom (AIDS, syfilis) är liten, i.e länder utanför Afrika söder om Sahara. Här är det önskvärt att minska förekomsten av omskärelse på effektivast sätt möjligt. Jag vet inte om ett förbud är så effektivt. Möjligen är en dialog med de berörda samfunden och information om skadorna mer effektivt. Ärligt talat vet jag inte, men det kan vara en bra idé att börja med information och dialog och sedan utvärdera detta.

  För klarhetens skull så vill jag tillägga att jag inte är religiös och har aldrig varit det. Jag är en aktiv förespråkare av sekualrism, upplysningsfilosofi och rationalism.

 14. Nice infographic, with some fun facts about webdesigners.I was just wondering how you can be a webdesigner, without having a personal website.In my humble opinion you need to have one.Can someone give me a few good reasons why they don’t have a website?

 15. Would it kill any of you to display what video you're watching is in what playlists again? I really liked that and it got me hooked on other videos, but ever since it's been gone I never had much of a good time on here.

Vad tycker du?