Om evidens och ideologi

Igår publicerades en artikel på DN Debatt skriven av Nätverket för evidensbaserad policy, där personerna som skriver här är bland initiativtagarna. Olyckligtvis ändrade DN:s debattredaktör rubriken så att många fick en felaktig uppfattning av vår poäng. I det här inlägget vill jag svara på en av de vanligaste frågorna som jag diskuterat i sociala medier.

“Anser ni verkligen att evidensbaserad policy kan ersätta värderingar inom politiken? Förespråkar ni ett expertstyre?”

Svaret på dessa frågor är: NEJ.

Det finns inga “vetenskapliga värderingar”. Om det finns moraliska sanningar, så går de inte att härleda ur våra bästa vetenskapliga teorier.

Vad evidensbaserad policy handlar om är att klargöra vad som är mål och vad som är medel. Om vi är överens om att t ex privatiseringen av välfärdstjänsterna är blott ett medel för att uppnå ett mål (kvalité och kostnadseffektivitet), så skulle vi kunna överlåta det åt experter att bedöma hur välfärdstjänsterna ska utformas.

Problemet är att politiker ofta blandar ihop mål och medel. Politiker på vänsterkanten tycks tro att om välfärdstjänsterna återkommunaliserades så skulle det bli mycket bättre. Politiker på högerkanten tycks tro motsatsen. Oenigheten tycks skenbart handla om fakta, men handlar egentligen om värderingar: “hur bör ett gott samhälle se ut”. Jag menar att det är viktigt att klargöra detta för väljare och politiker, så att de som anser att hur välfärdstjänsterna levereras är en mindre viktig fråga än kvalitén med vilket de levereras, kan välja det parti som kan förhålla sig pragmatiskt till medlet och fokusera på målet.

Sammanfattningsvis: evidensbaserad policy handlar inte om expertstyre. Det handlar om att tvinga politiker att vara tydliga med skillnaden mellan mål och medel.

7 kommentarer, Tyck till du med

Moralhandel

Dubbelpostad från DN Debatt-betyg

I den synnerligen intressanta artikeln ”Moral Trade”, som nyligen publicerats i den ledande filosofitidskriften Ethics, drar Oxfordfilosofen och EA-aktivisten Toby Ord upp riktlinjerna för vad som torde kunna bli ett spännande forskningsfält i skärningspunkten mellan moralfilosofi och nationalekonomi: moralhandel.* Moralhandel liknar vanlig handel, men definieras av att den uppstår genom skillnader i moraluppfattningar. Som så ofta är det bäst att förklara med hjälp av ett exempel:

Victoria och Paul är nära vänner. Victoria är vegetarian eftersom hon är medveten om hur mycket djuren lider i den moderna köttindustrin och vill minska detta lidande så mycket som möjligt. Paul är djupt oroad över den globala fattigdomen och donerar tio procent av sin inkomst till organisationer som effektivt kan förbättra människors liv i fattiga länder. Han tycker om många vegetariska rätter, men äter fortfarande kött för det mesta eftersom han anser att det är lite mer bekvämt och för att han, som kontraktualist, inte tror att djur spelar roll ur moralisk synvinkel. Victoria kan se att Paul är beredd att göra uppoffringar för att hjälpa andra, men det frustrerar henne att han inte är beredd att bli vegetarian – särskilt eftersom det bara skulle vara en liten uppoffring för honom. Han har liknande åsikter om hennes underlåtenhet att ge ett meningsfullt ekonomiskt stöd till världens fattigaste människor. En dag bestämmer de sig för att träffa ett avtal. Hon kommer att börja donera en procent av sin inkomst till att bekämpa fattigdomen i världen, om han går med på att bli vegetarian. Båda två kan avsluta avtalet när som helst. De skulle kunna kolla upp den andre, men eftersom de litar på varandra beslutar de att det räcker att fråga varandra hur det går med att uppfylla avtalet en gång per år.

Precis som vad gäller vanlig handel, hjälper moralhandel människor att uppnå sina önskningar i så hög grad som möjligt. Om Kalle föredrar äpplen framför päron, och har ett päron men inget äpple, medan Lisa föredrar päron framför äpplen, och har ett äpple men inget päron, kan de uppfylla sina önskningar på ett kostnadseffektivt sätt genom att byta frukter med varann. På samma sätt kan Victoria och Paul på ett kostnadseffektivt uppfylla sina önskningar om att hjälpa lidande djur respektive fattiga människor genom att bedriva den sorts moralhandel som beskrivs i exemplet.

Såsom Ord förklarar, finns det ingenting speciellt med moralhandel från ekonomisk standardteoris synvinkel:

”[D]et är värt att påpeka att moralhandel redan omfattas av nationalekonomins standarddefinition av handel. När ekonomer talar om en persons önskningar, inkluderar de både personens icke-moraliska** och moraliska önskningar i en odifferentierad uppsättning önskningar. Så när det gäller handel, blandas moralhandel och vanlig handel ofta. För ekonomer är moralhandel således inte ytterligare en typ av handel, utan en underkategori.”

Detta betyder emellertid, som han skriver, inte att ”moralhandel är välkänd eller omfattande studerad”:

”Med undantag för sammanhang där de ställer upp noggranna definitioner, så ger ekonomer relativt lite uppmärksamhet åt det faktum att deras definition av önskningar inkluderar moraliska önskningar. Fastän de tekniskt omfattas av de befintliga formalismerna skulle ett papper om moralhandel anses förvånande bland ekonomerna.”

Jag kan inte bedöma huruvida detta är sant vad gäller moraliska önskningar i allmänhet. Dock finns det en ganska stor litteratur om olika sorters moralhandel inom den politiska sfären (se nedan).

Ord gör också en elementär teknisk genomgång om ekonomisk moralhandelsteori, som tydliggör att de många likheterna mellan moralhandel och vanlig handel. Han förklarar också att moralhandel inte behöver ha byteskaraktär, som Victoria och Pauls handel har, utan att man kan tänka sig moralhandelsmotsvarigheter till valutor och marknader, där man t ex kan köpa ett löfte att inte äta kött i ett år till lägstbjudande.

Continue Reading

Nätverket för evidensbaserad policy

Introduktion till det nystartade Nätverket för evidensbaserade policy. Dubbelpostat från nätverkets hemsida.

Vårt samhälle är genomsyrat av vetenskapen. Inte bara på universiteten, utan även inom företagsvärlden, idrottsvärlden,välgörenhetssfären, etc, så används vetenskapligt tänkande på ett framgångsrikt sätt i allt högre grad. Det är därför knappast förvånande att de flesta ser det som en självklarhet att även statens, landstingens och kommunernas arbete ska präglas av vetenskaplig metodik och baseras på vetenskaplig evidens.

Fastän denna tanke varit populär länge, har den fått ett ytterligare uppsving på senare tid. Inte minst i USA, Storbritannien och andra engelskspråkiga länder talar man om betydelsen av att policies är evidensbaserade. Detta uttryck är lånat från medicinen, där rörelsen för evidensbaserad medicin vunnit allt mer mark. Inom denna rörelse har man inte minst betonat vikten av att medicinska beslut fattas på basis av rigorösa s k randomiserade kontrollstudier, där man jämför en grupp som fått t ex en ny medicin med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp, som typiskt sett fått placebobehandling.

Continue Reading

Åsiktskorridoren och demokratin

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, diskuterar i magasinet Modern Filosofi den aktuella frågan om huruvida vi bör “ta debatten” med politiska extremister. Tersman utgår från en inflytelserik tradition inom politisk filosofi som kallas kontraktualismen. Enligt kontraktualismen är samhället en form av hypotetisk kollektiv överenskommelse medborgare emellan. Politisk legitimitet härleds således från det faktum att alla medborgare välkomnas i den demokratiska processen, där den offentliga debatten är en viktig del, på lika formella villkor. Att på förhand utesluta människor från debatten på grundval av att de hyser vissa åsikter står alltså i konflikt med kontraktualismens grundtanke, menar Tersman. Slutsatsen blir alltså att inga grupperingar får nekas tillträde till att delta i gemensamma deliberationer. Detta innebär inte bara att yttrandefriheten måste utsträckas även till de som idag gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp, utan att dessa också i någon mån måste beredas plats i offentliga diskussionsrum, som forum, debattsidor, kommentarsfält och offentliga debatter.

Även om jag inte finner några fel i detta resonemang är det dessvärre ofullständigt. En annan politisk-filosofisk uppfattning, som delvis inspirerats av den brittiske filosofen Thomas Hobbes, och av en klassisk politisk-filosofisk doktrin i kinesisk filosofi som går under namnet “himlens mandat”, har ett kompletterande perspektiv på frågan om politisk legitimitet. Enligt Hobbes så är den politiska auktoriteten legitim eftersom den är bättre än ett tillstånd av total anarki (“allas krig mot alla”). Min tolkning av detta resonemang är att om en politisk auktoritet skulle vara värre än ett sådant tillstånd, så saknar den därmed sin legitimitet.

Det innebär det alltså att det finns ett implicit kontrakt mellan medborgare och den politiska makten. Om besluten som makten fattar är sådana att vissa medborgare skulle ha det bättre i frånvaron av all politisk auktoritet, så tappar auktoriteten sin legitimitet i förhållande till den gruppen. Till exempel så innebar Nazistpartiets policy gentemot vissa grupper att dessa sannolikt hade sämre livsmöjligheter i Tredje riket än i ett tillstånd av total anarki. Det innebär alltså att denna stat saknade legitimitet åtminstone för dessa grupper, oavsett om de hade tillåtits delta i den demokratiska processen. För många tycks det självklart att en judisk person inte hade någon som helst moralisk skyldighet att följa lagen i Nazityskland. Detta resonemang kan förklara varför.

När staten mördar, tvångsförflyttar, massinspärrar eller på andra sätt begår grova övergrepp gentemot en grupp förlorar den alltså sin legitimitet, åtminstone för personer i den gruppen. Det innebär att en stat inte får göra vad som helst, oavsett hur starkt demokratiskt mandat den här typen av handlingar har, om den samtidigt gör anspråk på att vara legitim. Notera att det här är ett nödvändigt, inte ett tillräckligt villkor för politisk legitimitet. En stat kan förlora legitimitet av andra skäl, som inte har med detta att göra.

Men om den politiska diskursen ska tas på allvar så är deltagare i diskursen politiska aktörer som gör anspråk på politiskt inflytande. Därför bör den legitima politiska diskursen omfattas av samma typ av gränsdragning som omfattar den legitima politiska staten. Om den politiska diskursen ses som en arena där vi kan mötas i deliberationer om vår gemensamma framtid, måste resultatet av en sådan deliberation vara inom vissa ramar. Jag kan tänka mig att delta i ett samtal och en omröstning som rör omfördelning av resurser. Men om min rätt att fortsätta att existera står på agendan, och en förlorad omröstning innebär för min del att jag blir mördad, så har jag små incitament att delta i denna deliberation.

Men det betyder alltså att en åsiktskorridor är ett nödvändigt inslag i en politisk diskurs: vissa typer av partier och förslag måste falla utanför en legitim diskussion om policy. Om ett parti förespråkar folkmord eller etnisk rensning, som till exempel Svenskarnas parti, så förespråkar de en policy som skulle göra dem illegitima för en väsentlig del av medborgarna. Därför hör dessa förslag inte hemma i den offentliga debatten.

Med detta sagt menar jag inte att det bör vara förbjudet att framföra den här typen av åsikter (jag menar till och med att HMF-lagen ska avskaffas). Det som istället påstås här är, i motsats till det Tersman hävdar, att vi inte har en skyldighet att inkludera den här typen av diskussioner i den politiska diskursen. Inte heller är en demokratisk process mindre legitim om förslag som folkmord och etnisk rensning utesluts från densamma.

Detta är en längre version av en text som publicerades i senaste numret av Modern Filosofi.

En kommentar än så länge, lämna en till

Effektiv altruism-rörelsen

Dubbelpostad från DN Debatt-betyg

Ett viktigt motiv för många människor, både i deras yrkesliv och i andra aktiviteter som t ex välgörenhetsarbete, politiskt arbete, mm, är att bidra till att förbättra världen på olika sätt. Målen må skifta – vissa arbetar för att minska den globala fattigdomen, andra för att förbättra djurens situation, medan åter andra söker bidra till att bekämpa stora problem som klimatförändringarna – men har en sak gemensamt, nämligen att syftet inte är att förbättra sin egen situation, utan snarare att förbättra för andra. Med andra ord är motiven altruistiska.

Låt oss anta att du har sådana altruistiska mål. Då blir nästa fråga: hur ska du nå dessa mål? Ett svar som kan tyckas närmast innehållslöst i sin självklarhet, men som konsekvent tillämpat får radikala implikationer för vad du ska göra, är ”så effektivt som möjligt”. När du väljer mellan två sätt att förbättra världen på, så ska du välja det sätt som förbättrar den mest (i förhållande till vad det kostar dig i termer av tid, pengar och andra resurser).

Detta är den slående enkla filosofin bakom den s k Effektiv altruism (EA)-rörelsen, en global rörelse för att förbättra världen så effektivt som möjligt med evidensbaserade och vetenskapliga metoder. De effektiva altruisterna har i mångt och mycket samma målsättningar som andra rättvisekämpar – man arbetar t ex just för att reducera den globala fattigdomen, och för att minska djurs lidande – men särskiljer sig genom sitt långt drivna effektivitetstänkande. Med en av grundarnas, den australiensiske filosofen Peter Singers, ord vill man ”förena hjärta och hjärna”. För att få en känsla av vilka implikationer EA-rörelsens effektivitetsfilosofi kan ha, låt oss titta på två EA-organisationer som tillämpar den mycket konsekvent och framgångsrikt: GiveWell och 80 000 hours (se även tidigare inlägg om dessa organisationer).

Continue Reading

Simulerad realpolitik

Det här inlägget är del av serien ”liberalismen och dess vanföreställningar”. Tidigare inlägg i den serien finns här.

Sedan murens fall har en ideologisk uppfattning dominerat den offentliga diskursen i geopolitiska frågor, även känd som geopolitisk liberalism. Enligt denna specifika tillämpning av liberala idéer så markerade Sovjetunionens fall en ny era. I denna nya, demokratiska, era spelar gamla föreställningar om nationell suveränitet, säkerhet och geopolitisk dominans inte längre någon roll. Demokratiska stater agerar istället utifrån internationella regelverk och universella moraliska principer. Demokratisering och globalisering innebär att krig inte längre är relevant för moderna nationer. Istället enas dessa kring gemensamma värderingar gentemot “skurkstater”.

Det huvudsakliga problemet med dessa liberala fantasier är att de försvårar förståelse för händelseförlopp i världen. Betänk detta exempel: USA och dess allierade försökte få igenom en FN-resolution för att få mandat att ingripa militärt för att stoppa inbördeskriget i Syrien. För västvärlden var detta en fråga om moral. Alltså förväntade de sig att resten av världen skulle sluta upp bakom dem. Men Syriens allierade, Ryssland och Iran, såg inte saken så. De såg en allierad som riskerade att ersättas med en fiende. De var inte villiga att stödja västvärlden utan att få något tillbaka. Men västvärlden hade inget att erbjuda Syriens allierade i gengäld, eftersom de ansåg att det inte borde behövas. Resultatet vet vi redan.

I dataspelet Europa Universalis IV får spelaren ta tyglarna över en nation och styra dess strategiska, politiska och ekonomiska förehavanden från renässansen till den napoleonska eran. Som regent över en nation har du sällan lyxen att tro något gott om dina grannar. Det är inte så att globala institutioner och regelverk saknas. Det Tysk-romerska riket, och den katolska kyrkans regelverk begränsar din handlingsfrihet. Aggressiv expansion hålls ofta i schack av koalitioner. Men institutionerna här är hinder som spelaren kan och bör kringgå för att kunna uppnå sina geopolitiska mål. I spelet handlar detta mål ofta om överlevnad. Den tidigmoderna världen är en turbulent plats där gigantiska nationer utkämpar krig om makt och inflytande. För en mindre nation, som till exempel Sverige, handlar det om att expandera eller förlora sin självständighet.

Det räcker att spela ett par omgångar för att snabbt börja se utrikespolitiken i ett nytt ljus. Stormakters agerande blir, ur dataspelets realpolitiska lins, fullt begripligt. Varför vill Ryssland inte att Ukraina gå med i NATO? Därför att Ryssland vill inte ha en fientlig försvarsallians i farstun. Dess militärstrategiska situation skulle helt enkelt kraftigt försämras.

Vad skulle en erfaren spelare i Europa Universalis göra som Ryssland idag? Ungefär det som Ryssland gör nu. I Europa Universalis finns, precis som i verkligheten, också försvarsallianser och koalitioner. Men alla spelare vet att poängen med en allians är det ömsesidiga löftet som alliansen bygger på. Men kommer löftet att infrias? Kommer Österrike, Tysk-romerska rikets beskyddare, att försvara biskopsdömet Liège mot fransk aggression när kejsarens trupper samtidigt belägrar Ungerns provinser? Och vad händer med en allians när löftet sviks?

För liberaler är detta en fråga som får deras världsbild att gunga. Varför skulle Ryssland vilja krossa NATO? Vad har Ryssland att tjäna på att underminera Pax Americana? För den som spelat Europa Universalis och överlevt fyra hundra år av geopolitiska blodbad är svaret enkelt. NATO är en militärallians. Ryssland och NATO är inte vänner. Alltså är de fiender. I geopolitik finns inget “win-win”. Det finns bara “if you lose, you die”.

När NATO:s trupper utkämpar nästa dyra “fredsbevarande krig”, kommer alliansen att kunna hålla sina löften till sina mindre medlemmar? Om den ryskspråkiga staden Narva i dagens Estland skulle, efter en lokal folkomröstning som inte var sanktionerad av regeringen, välja att ansluta sig till Ryssland, och ryska civilklädda specialstyrkor tog över stadens administration, skulle NATO då mobilisera till krig? Är NATO beredda att starta ett krig för Narva? Om inte, så för vad?

Det är frågan som Putin ställer sig. Det är frågan som vi också borde ställa oss. I spelet Europa Universalis är detta en fråga som i värsta fall kan leda till att man blir annekterad av en främmande makt. I verkligheten har frågan helt andra konsekvenser

Lämna den första kommentaren

Vetenskapens historia: kontinuitet eller revolution?

I det klassiska vetenskapshistoriska narrativet sker framsteg i stora kliv. Individer som Galileo och Darwin lyfts fram som konträra och modiga hjältar som, beväpnade med förnuft och rationell argumentation, revolutionerade sina discipliner i en kamp mot repressiva och dogmatiska auktoriteter. De här historierna är utan tvekan inspirerande och viktiga för den bild som vetenskapen vill skapa av sig själv. I likhet med andra narrativ med liknande syften är den förstås kraftigt överdriven och vinklad för att framhäva de aspekter som är viktiga för att skapa det avsedda intrycket.

Men ett problem med det här narrativet är att det utnyttjats av vetenskapens kritiker för att underminera vetenskapens anspråk av en unik legitimitet. Enligt Thomas Kuhn och andra samtida vetenskapssociologer och historiker, särskilt inom fältet Science and Technology Studies är våra samtida vetenskapliga begrepp och föreställningar inte jämförbara med till synes liknande begrepp i det förflutna. Detta innebär att ett vetenskapligt påstående bara kan vara sant eller falskt relativt det vetenskapliga paradigm inom vilket detta påstående hålls för sant. Det faktum att Darwins och Galileos verk revolutionerade den rådande vetenskapliga (naturfilosofiska) diskursen visar att det finns en djup och fundamental diskontinuitet mellan olika vetenskapliga paradigm, enligt vetenskapens kritiker. Handsken är alltså kastad. Det är dags att syna vetenskapshistoriens hjälteepos i sömmarna.

Vid närmare granskning visar sig nämligen den påstådda diskontinuiteten inte finnas där. Galileo, som försvarade den heliocentriska modellen, verkade nästan hundra år efter att heliocentrismen föreslagits av Kopernikus. Under denna period hade heliocentrismen varit föremål för omfattande diskussion och debatt (se te x Tycho Brahes ”kompromiss” 1588). Heliocentrismen i sin tur hade beskrivits och diskuterats i antika Grekland av Aristarchus av Samos. Den här uppfattningen var aldrig allmänt accepterad, men förekom i diskussioner om astronomi under hela antiken och medeltiden. Det som är slående med diskussionerna mellan förespråkare av helio- respektive geocentrism är att båda sidorna var överens om enligt vilka kriterier som deras olika teorier skulle bedömas. Båda var ense att en vetenskaplig teori borde vara förenlig med bibelns text men också med filosofiska argument, observationer och andra vedertagna vetenskapliga uppfattningar. Heliocentrismens förespråkare kunde inte, på Galileos tid, redogöra för dessa uppfattningar bättre än geocentrikerna. Skälet till att heliocentrismen inte blev mainstream förrän långt efter Galileos död handlade inte om religiös repression, utan om att det helt enkelt saknades extraordinär evidens för hans extraordinära påståenden.

Ett av argumenten mot den heliocentriska modellen som inte kunde besvaras var parallaxproblemet. Galileo och hans samtida kände till avståndet (på ett ungefär) mellan Jorden och solen. Om jorden roterade runt solen, som Galileo och andra heliocentriker menade, så kunde man också veta att jorden befann sig på två olika positioner längs sin bana runt solen vid sommar repsektive vintersolstånd. Avståndet mellan dessa positioner kunde man få fram genom att multiplicera avståndet till solen (radien) med två. Eftersom samtidens astronomer var väl bekanta med trigonometri så kunde man utifrån det här antagandet härleda på (åtminstone) vilket avstånd en fixstjärna måste vara för att vara ”fix” utifrån de två olika utsiktspunkterna. På samma sätt som du kan härleda avståndet till din tumme när du håller armen utsträckt om du vet avståndet mellan dina ögon och hur mycket tummen förskjuts när du först tittar på tummen med ett öga och sen med det andra.

Problemet för heliocentrikerna var att stjärnorna inte rörde på sig! Vilket skulle betyda att stjärnorna var hundratals miljarder kilometer från jorden (vilket förstås stämde). Men denna slutsats var oacceptabel för båda sidor.

Det stämmer inte heller, som många samtida källor tycks tro, att den heliocentriska modellen var enklare och mer elegant. Kopernikus hade en ambition att föreslå en enklare modell, men eftersom han också ville att den skulle ha lika god prediktiv träffsäkerhet som den ptolemaiska modellen var han tvungen att lägga till fler epicykler. Den kopernikanska modell som diskuterades i Galileos dagar var minst lika komplex och hade minst lika många epicykler som den ptolemaiska.

Darwin tillskrivs också ofta idéer som föregick honom med ett sekel eller mer. Uppfattningen att det fanns utdöda djur och att nya djur tillkommit genom någon form av evolutionär process var väletablerad bland Darwins samtida. Lamark publicerade sina verk om arters evolution femtio år tidigare. Det dröjde även långt in på 1900-talet innan Darwins genuina bidrag, att evolution sker genom naturligt urval, accepterades. Det fanns två viktiga vetenskapliga argument som darwinisterna inte kunde svara på.

1. Enligt de bästa fysiska teorierna (Lord Kelvin) på under det sena 1800-talet kunde solen inte vara äldre än 20-40 miljoner år. Skälet till att man trodde detta var att man inte kände till fission och fusion. Och detta var alldeles för kort tid för naturligt urval att göra jobbet.

2. Enligt den tidens teorier om ärftlighet så var avkommans egenskap en blandning av föräldrarnas. Man saknade med andra ord en diskret teori om ärftlighet (genetik). Det innebar att om ett djur föddes med en fördelaktig mutation, så skulle det draget halveras i magnitud för varje generation. Utan en diskret teori om ärftlighet kunde darwinisterna inte förklara hur arter faktiskt utvecklades. Det dröjde till 1900-talet innan Mendel ”återupptäcktes”.

Men den viktigaste poängen här är att striden i vetenskapssamhället inte stod mellan olika paradigm, utan mellan olika teorier. De olika teoriernas förespråkare var även i det här fallet överens om vad som skulle förklaras och vad en bra förklaring var för något. Detta är i stark kontrast till de versioner av dessa händelseförlopp som oftast hörs.

Lämna den första kommentaren

Rädda betygsexperimentet!

Regeringen meddelade nyligen att S och MP kommit överens med Allianspartierna om att göra ett försök med betyg från årskurs fyra. Det är en del av en bredare överenskommelse som skall gälla fram till år 2020.

Många forskare  och debattörer har kritiserat förslaget om tidigare betyg. Men i själva verket saknas belägg för att de skulle ha positiva eller negativa effekter. Det visade både Vetenskapsrådets rapport från i januari och den utredning som Martin Ingvar gjorde 2014 på uppdrag av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund.

Detta är skolboksexemplet på en situation där ett experiment är väl motiverat. En bra randomiserad prövning skulle säga oss vilka effekter tidigare betyg har på skolresultaten. Vi skulle få evidens. Trots detta har namnkunniga personer tagit avstånd från idén om ett experiment. Exempelvis varnar professor Sven-Eric Liedman för att ”använda mycket unga barn som försökskaniner”. Hade den inställningen fått råda skulle vi i dag inte kunna behandla svåra sjukdomar som t.ex. leukemi hos barn. Tvärtom måste vi för barnens skull ta reda på vad som fungerar bäst.

Därför är det med förtvivlan som jag läser att försöket med tidigare betyg skall vara självselekterat. Hela idén förfuskas om skolorna inte randomiseras. Endast randomiseringen gör det möjligt att utesluta andra skäl till en observerad effekt. Det är försök som detta som ger evidensbaserade metoder dåligt rykte. Nu vilar ansvaret hos skolhuvudmännen: kommer de att delta i en hopplös studie, eller avstå tills det kommer ett riktigt randomiserat försök?

10 kommentarer, Tyck till du med

Att kvantifiera klimatkatastrofen

För ett tag sedan hade jag en meningsutväxling i Dagens arena med Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi. Han har, i en ny rapport från tankesmedjan Timbro, sammanställt en del av den senaste forskningen inom nationalekonomi kring den förväntade skadan som den globala uppvärmningen kan orsaka. Slutsatsen av den sammanställningen var att den förväntade skadan inte rättfärdigade en koldioxidskatt på de nivåer som vi har i Sverige idag, i synnerhet nivån på drivmedel. Lundberg argumenterade att skatten borde vara mycket lägre, om skatten ska vara så ekonomiskt effektiv som möjligt.

Lundberg resonerar korrekt och vederhäftigt (vad jag kan bedöma) utifrån erkända auktoriteter inom sitt fält. Problemet är dessa auktoriteters resonemang kring förväntad skada. Så låt oss titta närmare på frågan: hur beräknar vi förväntad skada i en beslutssituation?

Det beror på hur situationen ser ut. Anta att du är i en situation där du kan avgöra sannolikheten för varje möjligt utfall, och den relativa kostnaden. Till exempel om du vill satsa 100 kr på att en tärning ger ett visst utfall. Här kan du enkelt göra en analys av den förväntade skadan och nyttan av att antingen satsa eller avstå.

Du skulle också kunna vara i en situation där du har en ungefärlig uppfattning av sannolikheterna för varje utfall och den relativa kostnaden. Du kanske känner till sannolikheten att bli arbetslös för en person med din utbildning, och hur mycket det skulle kosta dig. Detta kan ge dig en ungefärlig uppfattning av hur rimlig en inkomstförsäkring vore.

Men det finns vissa beslutssituationer där det värsta som kan hända är svårt att kvantifiera på ett sätt som möjliggör jämförelser, och där vi saknar möjlighet att göra en en ungefärlig bedömning av sannolikheterna för de olika utfallen. Hur vi bör förhålla oss till de antropogena klimatförändringarna faller in i denna beslutskategori.

Enligt IPCC finns det en liten men inte obefintlig sannolikhet (cirka 1%) att vi riskerar att få en genomsnittlig temperaturökning på 6-8 grader inom hundra år. Givet ett sådant utfall, vad är sannolikheten att vi skulle få en demografisk katastrof med miljarder dödsfall? Vi har ingen aning, men eftersom 6-8 grader är en extrem temperaturökning, som skulle leda till en systemisk kollaps i det globala jordbruket, fisket och andra relaterade näringar, är den möjligheten inte rimlig att avfärda. Vad är värdet av miljarder människors död och en radikal materiell förenkling av den typen som till exempel drabbade Storbritannien efter Romarrikets fall? Inte ens det ekonomiska värdet (som rimligen är en mycket ungefärlig proxy för värde) är enkelt att uppskatta. Men låt oss försöka.

Anta att en miljard personer överlever klimatkatastrofen (och eventuella krig), och de överlever på existensminimum, vilket är den levnadsstandard som de flesta människor haft under nästan hela mänsklighetens historia. Detta innebär att jordens BNP skulle vara 365 miljarder dollar per år. (1 USD/dag*365*1 miljard). Detta är 0,365 biljon. Enligt CIA factbook var världens BNP 87 biljoner dollar 2013. Om vi antar att detta kommer att fördubblas fyra gånger (3% tillväxt, se ”Rule of 72”) på hundra år så landar vi på 1392 biljoner år 2114. 0,365 delat med 1392  är ungefär 0.0003. Det betyder att den katastrofen som jag menar skulle vara ett “worst-case scenario” skulle innebära en minskning av världens BNP med 99.9997%. Jag menar att detta knappast är ett pessimistiskt “worst-case scenario”. En miljard människor innebär ändå att jordens befolkning är tillbaka på 1800-talet, vilket inte ens är nära “ultimate harm”, alltså mänsklighetens utplåning.

Lundberg åberopar beräkningar gjorda av Nordhaus i ett antal olika publikationer. Men Nordhaus beräkningar är surrealistiska i sin panglossianism. Han menar att 6 graders temperaturhöjning skulle i värsta fall (sic) leda till en minskning av BNP på 30%! Vi talar alltså här om en temperaturökning som skulle slå ut allt jordbruk som inte var i kontrollerade miljöer, göra det omöjligt att vistas utomhus i stora delar av världen på sommarhalvåret, slå ut fisket, leda till stora kustområden försvann, och leda till en storskalig kollaps av en rad olika ekoysytem. Jag förstår inte hur han kan utesluta möjligheten att samma temperaturökning skulle kunna orsaka ett mycket mer katastrofalt scenario. Notera att 30% minskning av BNP är inte Nordhaus medianscenario, utan det värsta tänkbara han kan föreställa sig!

Vad kan vi göra i en sådan här beslutssituation? Vad vi än gör kan i teorin leda till den här typen av katastrofer. Hur ska vi göra för att undvika att hamna i total paralys? Dessa frågor är alldeles för generella för att besvaras här. Men tillämpat på klimatproblemet kan vi konstatera följande: Det råder asymmetri mellan olika möjliga utfall i sannolikhetskurvans svansar. Låt mig förklara.

Scenariot där jorden blir 6-8 grader varmare är längst ut på högersvansen i sannolikhetskurvan, vi kan kalla scenariot “het”. Anta att scenariot i andra änden av svansen innebar en lika allvarlig katastrof. Vi kan kalla detta hypotetiska scenario “kall”, där en ny istid orsakar en global katastrof i paritet med “het”. Vidare så antar vi att varje åtgärd för att göra “het” mindre sannolik skulle göra “kall” mer sannolik. I denna beslutssituation skulle vi kunna ignorera både “het” och “kall”, eftersom det förväntade värdet hos svansarna är symmetriskt. Istället skulle vi behöva fokusera på att hamna i nåt av de mest sannolika scenarierna, och då skulle därmed Lundbergs bedömning om de förväntade skadorna av klimatförändringar vara korrekta.

Men det som beskrivits ovan stämmer inte. I det riktiga scenariot “kall” är den förväntade skadan obefintlig, och kanske till och med negativ. Det betyder att “het” hamnar i fokus igen. Eftersom det råder en asymmetri mellan “het” och “kall” så är det “het” som är det relevanta scenariot att undvika. I jämförelse med “het” är alla andra scenarier ok. Alltså bör vi formulera beslutssituationen i klimatfrågan så här:

  • Hur minimerar vi sannolikheten att “het” inträffar?

istället för att formulera den som många ledande nationalekonomer gör:

  • Hur maximerar vi sannolikheten att det bästa scenariot inträffar?

Detta är en subtil men viktig skillnad. Enligt det sätt att förhålla sig till klimatfrågan som föreslås här är varje åtgärd som på ett effektivt minskar risken för “het” också kostnadseffektiv. Med andra ord så är den optimala nivån på skatten den som minimerar utsläppen av växthusgaser.

Det innebär inte nödvändigtvis att vi bör förbjuda bensin eller öka beskattningen dramatiskt. En sådan åtgärd kan bara effektivt implementeras om det finns en politisk och social acceptans för den. Utan att förankra åtgärder hos populationen riskerar dessa att bli kortlivade i en demokrati. Australiens alltför progressiva klimatskatt är ett talande exempel på detta.

Jag har skrivit mer om detta här.

Lämna den första kommentaren

Existential Risk and Pascal’s Wager

This is a reply to Professor Christian Munthe’s question: Why Aren’t Existential Risk / Ultimate Harm Argument Advocates All Attending Mass?

When assessing risks from a personal point of view, there is a pretty clear limit as to how bad or good things can get (as long as you exclude the possibility of infinite amounts). You may die an agonizingly slow death. While hardly pleasant to think about, it’s not very difficult to imagine and compare to other outcomes, such as dying a quick death or living comfortably. Considering risks from an impersonal point of view is much more difficult. When doing this you need to consider (among other things) whether or not people who don’t exist, but are merely potential, matter. If “they” do, as many philosophers tend to believe, you have a real quandary.

There are some possible futures where lots of people exist, and have at least pretty ok lives. Such futures are, if you believe that value aggregates (such that ”more is more”, rather than less) and is time-neutral, very desirable (from an impersonal point of view). Consequently, an event that makes such a future impossible, such as an existential catastrophe, is very, very undesirable. So far so good.

Now at this point we may realize that we may be stumbling into Pascal’s wager. An event, no matter how unlikely, is a risk worth taking seriously if the consequences are bad enough. By “taking seriously” I mean “worth spending resources in making either less likely or less bad”. However, since an existential catastrophe could (with a non-zero probability) be caused by almost anything, we face a situation of total paralysis. Any technology could be the one causing disaster, or preventing one.

As in Pascal’s case, believing in the Christian God may save us from eternal torment. But it could be just as likely that this belief condemns us to hell.

What to do? One thing would be to ignore the whole problem and focus on more pressing problems, such as fighting poverty. This is generally the answer to Pascal. We have no idea as to how to find out (in a non-biased way) which God exists and is likely to torment us if we fail to adhere to its commandments. While this answer is sometimes appealing, this option should only be considered if we honestly do not believe that there is anything that we could do to reduce the risks.

I don’t believe that this is the case with regards to  some existential risks. While existential catastrophes are unlikely and uncertain, some are hardly as unlikely as being tormented by the Spaghetti Monster. And they are also possible to study to some degree, while not necessarily with the same methods we use to study other risks.

If we would like to know the probability of suffering a car accident, we may consult the frequency of such events in the relevant demography and arrive at a decent approximation. This is not possible for existential risks, since we have never suffered an existential catastrophe. Moreover, this fortunate lack of experience cannot tell us anything about the probability of such events, since it is true for every observer that they have the same (lack of) experience, regardless of how probable such events are. This is sometimes called an “observation selection effect”.

So what do we do? As professor Sven-Ove Hansson has argued, it is time we return to philosophical methods of investigating the concepts of “risk” and “safety”, or at least that philosophers contribute to this discussion.

One such contribution is Hansson’s ideas on “mere possibility- arguments”, where a multitude of speculative scenarios are devised and eliminated from consideration through applying a number of heuristics. When such exercise is over, we may find that some previously underestimated risks are well worth taking seriously.

For example, some contemporary economists (Nordhaus, Tol) believe that the claim that current projections of greenhouse gases may cause a catastrophe is too unlikely to consider. While these are normative claims, these economists fail to consider that climate risk is asymmetrical. This means that while there are considerable risks at one end of the probability tail (six degrees warmer) such risks are non-existent at the other end of the tail (a slight temperature increase).

This means that any effort that limits the amount of greenhouse gases in the atmosphere can only reduce, and never increase, climate risk. This makes climate risk different from other plausible sources of risk. For example, consider research in microbiology. Such research could, in theory, be used to produce a powerful and cheap weapon of mass-destruction. But it could also be used to protect us against such a weapon, or some naturally occurring pathogen. In this regard, biotechnological risk is, contrary to climate change, symmetrical. We don’t know enough about the risks and possibilities to be justified in promptly stopping all research in this area.

We do have a reason though, if you believe (contrary to some economists) that risk should not be discounted, or that the consequences of a warming of six degrees might be much worse than a 30% decline in GDP (Nordhaus), to reduce the risk of a six-degree scenario even at a considerable cost.

In summary, I have argued that we indeed face a Pascalian dilemma with regards to some risks, and cannot do anything else than suspend judgement and, if possible, gather more information. However, other risks are more likely to be understood and prevented. If this is the case, it is reasonable that, among other things that a philosopher could study, this topic is well worth spending your time on.

I have written more extensively on this topic here and here.

3 kommentarer, Tyck till du med