Långtidsutredningen och den färgblinda arbetsmarknaden

PIAAC är ett test som är en motsvarighet till PISA, men för vuxna. Det visar sig att goda resultat på PIAAC-testet är mycket goda prediktorer för delaktighet i arbetsmarknaden. Korrigerat för dessa resultat försvinner skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

Resultaten av detta test citeras i Långtidsutredningen (SOU 2015:104) som därmed drar slutsatsen att den svenska arbetsmarknaden “…som helhet fungerar meritokratiskt och icke-diskriminerande med avseende på etnicitet…” (sid 313)

Men PIAAC uttalar sig inte om vilka jobb invandrare med höga färdigheter har. Det är förenligt med data att ingenjörer från Iran kör taxi. Detta är något som tydligt påpekas av en av de studier som Långtidsutredningen refererar till.

“Caution is warranted in interpreting these results, since the quality of employment is not measured, and more immigrants than natives may be over-skilled for their job. Immigrants may also face hurdles gaining employment because of weaknesses in Swedish, even in occupations where the level of fluency is of minor importance.” (Bussi, M. och Pareliussen, J. K., p 13)

Detta motsäger vad Långtidsutredningen hävdar: “De lika möjligheterna att ha ett arbete om man har goda färdigheter verkar inte heller kunna förklaras med att utrikes födda i högre grad skulle arbeta i yrken som inte motsvarar deras färdighetsnivå.” (sid 12)

Argumentet för detta är att av de som har höga eller goda färdigheter i läsning/räkning så arbetar en ungefär lika stor andel av utrikes och inrikes födda med yrken som kräver högskoleutbildning. (sid 200-201)

Eftersom Långtidsutredningar inte bryter ned siffrorna efter födelseland så säger de väldigt lite om diskriminering av personer från t ex MENA-regionen eller Afrika. Av de utrikes födda är en stor andel från Norden och Nordeuropa. Att dessa också utgör också en stor andel (sannolikt en majoritet) av gruppen “utrikes födda med höga/goda färdigheter” borde inte förvåna någon. Därmed säger den information som Långtidsutredningen presenterar, att andelen utrikesfödda med höga/goda färdigheter, som jobbar med yrken som kräver högskoleutbildning, väldigt lite om hur det går för de utrikesfödda från länder i Afrika, Asien eller Sydamerika som har goda/höga färdigheter. Detta eftersom invandrare från dessa regioner är en liten andel av ovanstående grupp. Dessutom säger ”yrken som kräver högskoleutbildning” relativt lite om huruvida invandrare från MENA eller Afrika är överkvalificerade för sina jobb.

Trots detta drar Långtidsutredningen följande slutsats:

“Den svenska arbetsmarknaden tycks i genomsnitt inte präglas av etnisk diskriminering, utan ser till individernas färdigheter.“ (sid 201)

Som upprepas ett flertal gånger:

“Det är en indikation på att den svenska arbetsmarknaden som helhet fungerar meritokratiskt och icke-diskriminerande med avseende på etnicitet…” (sid 313)

Jag menar att slutsatsen inte följer från premisserna.

Bussi, M. och Pareliussen, J. K. (2015), “Skills and labour market performance in Sweden”, OECD Economics Department Working Papers nr 1233.

En kommentar än så länge, lämna en till

Strategier för att implementera evidens – Gästinlägg av Esbjörn Åkesson

Jag börjar med att tacka Gustav för det intressanta svaret om innebörden av evidensbaserad politik. Innan jag kommenterar Gustavs svar vill jag sammanfatta min föregående blogg-text. Den kritik mot forskningslitteraturen om evidensbaserad politik som jag refererade till går i korthet ut på att denna litteratur endast fokuserar på hur forskningens inflytande ska maximeras. Detta utan att beakta den betydelse värderingar måste ha i politik, och därmed gränserna för evidensbaserad politik. Skälet till att jag tycker att dessa gränser är viktiga att diskutera är att det blir ett demokratiskt problem om vi övertolkar räckvidden av evidensen i evidensbaserad politik. Då riskerar tjänstemän och politiker att ställa fel typ av frågor till forskare och experter. Det kan innebära att aldrig så välmenande forskare och experter luras att svara på frågor som i själva verket inte är faktafrågor, utan värderingsfrågor. I det sammanhanget tog jag upp målkonflikter och värdepremisser. Dessutom har vi alltför ofta inom samhällsvetenskapen oklart empiriskt stöd, vilket Gustav också underströk i sitt svar. Oavsett vad denna brist beror på gör det ofta oklara empiriska stödet inom samhällsvetenskapen oss ”forskningskonsumenter” mer utlämnade åt vilka subjektiva bedömningar av empirin som enskilda forskare gör.

Glädjande nog använder sig Gustav i sitt svar av en modell för evidensbaserad praktik som innebär att ”[e]videns talar om vilken effekt som kan förväntas, medan värderingar och preferenser talar om vilken effekt som eftersträvas.” Med en sådan definition av ”evidensbaserad politik” är det lätt att sympatisera med nätverkets strävan. Möjligen kan man tycka att valet av begreppet ”evidensbaserad politik” är lite olyckligt, eftersom det lätt tolkas som att politik ska baseras uteslutande på evidens.

När vi nu nått någorlunda klarhet om den definitionsmässiga innebörden av ”evidensbaserad politik” enligt nätverket är nästa fråga vilken skillnad denna evidensbaserade politik kan innebära i praktiken. Vad är det som är nytt? Jag gör inte anspråk på något heltäckande svar, men vill göra frågan mer greppbar genom att redogöra för de strategier för evidensbasering som beskrivs i boken ”Evidence-based policy. A practical guide to doing it better.” skriven av Nancy Cartwright och Jeremy Hardie (2012). Cartwright och Hardie avgränsar sig till frågan om i vilken utsträckning en tänkbar åtgärd bidrar till att orsaka en viss effekt (effektivitet), givet de stödjande faktorer som också måste vara på plats. Utgångspunkten är att det finns evidens i form av t.ex. RCT om effekterna av en viss åtgärd någonstans. Uppgiften för tjänstemännen är att se till att den eftersträvade effekten kan uppnås även i den aktuella kontexten. Därför måste alla stödjande faktorer som krävs analyseras, och eventuella hinder identifieras. Cartwright och Hardie använder uttrycket ”from there to here”.

Cartwrights och Hardies fyra strategier (förenklade) för att identifiera vilka faktorer som krävs för att ett förslag ska fungera:

 • Pre-mortem: Föreställ dig att förslaget har genomförts men inte gett önskat resultat – vad är det som har gått fel?
 • Steg-för-steg och tänka baklänges: Tänk igenom den kausala processen ungefär som om det handlar om en maskin där allt hänger ihop. Finns det negativa effekter i processen? Ibland hjälper det att börja från slutet och tänka baklänges.
 • Det fungerar – varför? Om det inte gäller någon komplicerad process räcker det kanske att tänka igenom i vilka olika situationer en viss åtgärd har effekt. Är förutsättningarna desamma där man överväger att genomföra åtgärden?
 • Quick exit trees: Du listar villkor efter villkor som måste vara uppfyllt för att förslaget ska ha avsedd effekt, i form av en fråga att svara ja eller nej på. För varje villkor som du lägger till kan du svara direkt. Så fort du svarar nej på en fråga kan du avskriva förslaget och försöka med något annat. Svarar du ja kan du fortsätta till nästa fråga.

Cartwright och Hardie ger faktiskt även helt kort några exempel på annat än evidens för effektivitet som kan bli avgörande för vilka beslut som fattas, så som begränsade resurser, hur allvarliga olika tänkbara konsekvenser är och idéer om vad som är rätt. Vad innebär då evidensbaserad politik för skillnad rent praktiskt, t.ex. för de tjänstemän som tar fram underlag till politiker? Att döma av Cartwright och Hardie (2012) innebär evidensbaserad politik att man systematiskt använder evidens om vad som har fungerat någon annanstans när man tar fram förslag.

Det finns stora utmaningar med att studera samspelet mellan evidens och andra faktorer på vägen mot ett politiskt beslut, inte minst för att förhandlingar knappast återges i offentligt tryck. Sådana svårigheter hindrar dock inte att ”verktygslådan” för tjänstemän som ska ta fram förslag kan utvecklas.

Esbjörn Åkesson är inte medlem i Nätverket för evidensbaserad policy.

Lämna den första kommentaren

Högerns gräns är obemannad

Den amerikanska tidskriften National Review anses vara den amerikanska konservatismens bibel. Här driver konservativa akademiker, författare, politiker och jurister rörelsens idédebatt framåt. Även om National Review har en liten läsarskara, är dess röst tongivande bland konservativa. Ett skäl till tidskriftens status och inflytande är att den åtagit sig en viktig uppgift inom varje ideologisk rörelse: att vakta sina gränser.

National Review har sedan 50-talet strävat efter att definiera amerikansk konservatism som en bred och respektabel rörelse. Populister, antisemiter och separatister från amerikanska södern har systematiskt brännmärkts som “icke-konservativa” av National Review. För två veckor sedan visade tidskriften att de fortfarande tar sin självpåtagna uppgift på allvar. Med texten “Against Trump” på framsidan samlar National Review texter från ett stort antal tongivande aktörer inom amerikansk konservatism, som levererar en skoningslös attack på Donald Trump.

cover_overlay_20160215

Några citat tål att återges:

“The case for constitutional limited government is the case against Donald Trump.” -BEN DOMENECH

“A diet, caffeine-free Marxist […]; a driven, leftist crook; and an explosive, know-nothing demagogue — all are competing to see who can be even more like Mussolini than is Obama. But in the caudillo department, surpassing even our own Evita, the Donald wins.” -MARK HELPRIN

“Isn’t Donald Trump the very epitome of vulgarity? In sum: Isn’t Trumpism a two-bit Caesarism of a kind that American conservatives have always disdained? Isn’t the task of conservatives today to stand athwart Trumpism, yelling Stop?” – WILLIAM KRISTOL

I Tyskland spelar CDUs Bayerska systerparti CSU en liknande roll. Gränsvakten är viktig i ett civiliserat samhälle. Det bottnar i en förståelse för demokratin som mer än bara majoritetsstyre. Demokratin är också ett åtagande att bygga ett samhälle på dialog, respekt för människor och andra demokratiska spelregler. Gränsvaktens roll är ett erkännande att organisationer i den ideologiska periferin kan utnyttja etablerade politiska rörelser och institutioner för att driva igenom en extremistisk agenda. Inom Socialdemokratin har man systematiskt markerat ett avstånd mot icke-demokratiska element, både inom och utanför partiet.

Inom högern i Sverige har en liknande gränsvaktsverksamhet varit på sin höjd sporadisk och personlig snarare än institutionaliserad. Vi har ännu inte sett ett omslag till Axess med samma tydliga budskap i förhållande till våra inhemska extremister som National Review förmedlar. Fredrik Reinfeldt är ett exempel på en politiker som såg sin roll som en gränsvakt. Men vare sig hans företrädare eller efterträdare har lyckats etablera en institutionaliserad gränspostering högerut.

Att i ord ta avstånd från SD men i sak reflektera deras perspektiv och politiska agenda är inte att vara en effektiv gränsvakt. Det är att delta i att radera gränsen. Men bör verkligen SD vara på andra sidan gränsen? Faller de utanför ramarna för det acceptabla? I den här uppfattningen tycks konservativa opinionsbildare och politiker vara ambivalenta.

Antingen så accepterar man SD:s xenofobiska, revolutionära, auktoritära, konspiratoriska, paranoida, protektionistiska och populistiska ideologi som en del av den konservativa idétraditionen eller så bemannar man gränsen. Jag tror att det är dags för dem att bekänna färg.

2 kommentarer, Tyck till du med

Det svåra med toleransbegreppet

Ivar Arpi skriver idag en text som fått en del uppmärksamhet. Jag tror att texten är bra för att den på ett tydligt sätt exemplifierar hur konservativa misssförstått de den ”intoleranta vänstern”. Alla är överens om att tolerans är positivt, men alla har sin gräns för hur långt de kan tolerera något. I Sverige är hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling och hot förbjudet. Det är förbjudet därför att vi (en tillräckligt stor andel av befolkningen) anser att dessa handlingar innebär en sorts oacceptabel kränkning mot andra. Här har vi alltså dragit en gräns för vår tolerans. Hur den gränsen ska dras är dock ingen självklarhet, och är under konstanta diskussioner och förhandlingar mellan grupper i samhället.

Vad de som kallas ”den intoleranta vänstern” vill göra är att introducera nya normer för vad som kan sägas i offentligheten. Detta är de förstås inte ensamma om, det är det politik handlar om. I en mening är normer som begränsar utrymmet mer intoleranta än normer som vill öka utrymmet. Men vänstern är knappast ensamma om att vilja göra detta. Att hylla Sovjetunionen eller uttala sig antisemitiskt har stora kostnader tack vare att en stor del av de liberala och konservativa ledarsidorna anser (med rätta, ska tilläggas) att den som framför sådana åsikter inte bör åtnjuta vårt förtroende eller ges utrymme. Där är det inte vänstern som vaktar åsiktskorridoren.

Givetvis blir konservativa ledarskribenter som Ivar Arpi frapperade när delar av vänstern försöker göra dem och de åsikter de företräder till persona non grata i offentligheten, i synnerhet när dessa försök tar sig uttryck i en rad olika invektiv. Men han gör knappast den redan väldigt inflammerade politiska diskursen en tjänst genom att påstå att vänstern skulle vara mer intoleranta än andra.

Med det sagt är det förstås en viss skillnad att skriva en text om att en viss person bör avgå eftersom de skrivit eller sagt något oacceptabelt och att fysiskt eller via lagstiftning begränsa en persons yttrandefrihet.

Lämna den första kommentaren

Effektiv klimatpolitik

Det råder bred politisk enighet kring uppfattningen att de globala klimatförändringarna bör motverkas. Men det råder stor oenighet på vilket sätt detta bör ske. En del av oenigheten beror på att olika parter har satt upp olika delmål på vägen. Det är förvisso rimligt att sätta upp delmål, när det övergripande målet är enormt och kräver koordination och samarbete med många andra parter. Men ibland kan ett alltför stort fokus på ett delmål leda till att lågt hängande äpplen i andra delmål förbises eller att åtgärder som är kontraproduktiva vidtas. Därför är det väldigt viktigt att aldrig tappa det övergripande målet, att förhindra en snabb temperaturökning, ur sikte. Ur svenskt perspektiv finns två omständigheter som är viktiga.

1. Hur mycket direkt (i termer av minskade utsläpp/kr) nytta gör enskilda klimatåtgärder här i Sverige i förhållande till att bekosta åtgärder i andra länder?

2. Vilken indirekt (i termer av teknikutveckling, diplomatisk prestige, etc./kr) nytta gör enskilda klimatåtgärder i Sverige i förhållande till att bekosta åtgärder i andra länder?

För att närma oss fråga (1) bör vi beakta att Sveriges elproduktion är i hög utsträckning fossilfri och att uppvärmning av fastigheter också är väldigt ren. Dessa två är det som brukar anses vara “lågt hängande frukter”. Åtgärder för att minska Sveriges utsläpp innebär alltså att fokusera på transportsektorn och jordbruket. En annan aspekt som är relevant för (1) är att vissa klimatåtgärder har en negativ (ekonomisk) kostnad, vilket innebär att de investeringar som görs är ekonomiskt lönsamma på sikt, andra åtgärder har neutrala (ekonomiska) kostnader, då de bara omfördelar resurser mellan olika ekonomiska aktörer utan göra särskilt stor inverkan på ekonomin. Ett exempel på en sådan ekonomiskt neutral åtgärd är ett bonus/malus system, som beskattar bilar med höga utsläpp och subventionerar bilar med låga utsläpp.

Att dessa åtgärder inte har utförts beror förstås på att de har en politisk kostnad, vilket betyder att de politiker som genomför åtgärderna skulle få betala för det i politiskt stöd. För klimataktivister och opinionsbildare är det viktigt att identifiera dessa åtgärder och minska den politiska kostnaden för att genomföra dem. Oavsett hur klimatnytta dessa åtgärder har i förhållande till åtgärder i andra länder, så är de värda att genomföras, eftersom de inte konkurrerar med mer effektiva åtgärder om ekonomiska resurser (det är för mig oklart om de konkurrerar med dessa åtgärder om politiska resurser). Eftersom fråga (1) och (2) år väldigt svåra att ge tillförlitliga svar på, kan följande tumregler vara bra att tillämpa som en utgångspunkt för vidare diskussioner.

(1) Alla åtgärder som har negativa eller neutrala ekonomiska kostnader i Sverige är värda att genomföras.

(2) Allt annat lika kommer åtgärder som minskar utsläppen i andra länder att vara ungefär lika kostnadseffektiva på att generera indirekt nytta som åtgärder som minskar utsläppen här.

(3) Allt annat lika kommer åtgärder som minskar utsläppen i andra länder att vara mer kostnadseffektiva (i proportion till skillnaden mellan Sveriges och landets BNP/capita) i att generera direkt nytta för det övergripande målet än åtgärder som minskar utsläppen här.

Men även om vi fokuserar på åtgärder i de fattigaste utvecklingsländerna finns det väldigt mycket att välja mellan. Vad är mest kostnadseffektivt här? Efter en del research har jag kommit fram till att dessa två åtgärder tycks vara särskilt kostnadseffektiva.

(a) Förebygga skogsskövling.

(b) Förebygga utsläpp av sot (“black carbon”) från ineffektiva förbränningsprocesser.

De resurser som idag investeras i att subventionera kostsam förnyelsebar energi och “gröna” bränslen skulle göra mycket större nytta om de spenderades på dessa två åtgärder istället.

 1. Skogsskövling

Avskogning orsakar 17-29% av de globala utsläppen av växthusgaser.[1] Att reducera skogsskövling är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att motverka växthuseffekten, enligt Nicholas Stern.[2] Genom att ersätta människor som annars hade tjänat pengar på att hugga ned skog kan dessa övertalas till att försörja sig på annat sätt. Stern menar att fem miljarder USD skulle täcka alternativkostnaden för att bevara skogen i de 8 länder som ansvarar för 70 % av utsläppen från avskogning. Fem miljarder USD låter som mycket pengar, men är i sammanhanget en spottstyver. SIDA:s budget är i den storleksordningen. Om den ägnades enbart åt att reducera takten i vilken skog huggs ned skulle Sverige på egen hand kunna kompensera för sina egna utsläpp många gånger om.

Det finns redan en mekanism vars syfte är att kanalisera pengar från rika till fattiga länder i syfte att motverka avskogning, REDD+. Programmet är långt ifrån perfekt, och behöver större transparens och diplomatiskt och finansiellt stöd för att öka i skala. Att överföra pengar från projekt i Sverige med tveksam klimatnytta till REDD+ skulle ha stora effekter på växthuseffekten. Till exempel så betalar elleverantörer stora summor till vindkraftsproduktion. Vindkraft är ren elektricitet, men eftersom Sveriges elproduktion är relativt fossilfri (kärnkraft & vattenkraft) så ersätter vindkraften inte i första hand el som skulle ha orsakat fossila utsläpp. Effekten av vindkraft i Sverige i termer av reduktion av koldioxid är alltså relativt liten. Detsamma kan sägas om subventioner av etanol, solceller och förbud av glödlampor etc.

 1. Sotpartiklar

Sotpartiklar är mikroskopiska partiklar av rent kol som formas när fossila bränslen eller biomassa förbränns i låga temperaturer, i till exempel brasor eller stearinljus. Sot är väldigt hälsovådligt men är också en av de mest potenta orsakerna till växthuseffekten. Sot värmer upp vår planet först genom att absorbera solljus i atmosfären och stråla ned värme mot jordytan. Sedan, när sotet faller ned mot jordytan minskar det albedo hos is och snö och interagerar med moln på ett sätt som ytterligare ökar uppvärmningen. När havsis och snö smälter blottas mörkt vatten och mörkt land, vilket i sin tur minskar albedon ytterligare. Bland de antropogena utsläppen är det är bara koldioxid som har en större effekt på klimatet.[3] De goda nyheterna är att effekten av sotpartiklar är kortvarig. De försvinner från atmosfären efter ett par veckor och täcks av ny snö och is ganska snabbt i de flesta fall. Om vi eliminerade alla utsläpp av sot skulle temperaturen minska tämligen snabbt och vi kunna fördröja tidpunkten då klimatet blir 2 grader varmare med en till två decennier.[4]

Till skillnad från koldioxid finns redan teknologin för att åstadkomma detta. Utvecklade länder har radikalt minskat sina utsläpp av sot från förbränning av fossila bränslen sedan 1950. Genom filter i förbränningsmotorer och kraftverk kan sot helt elimineras med existerande teknologi till en liten kostnad. Att dela ut effektiva spisar i hushåll och moderna förbränningsugnar till mindre fabriker skulle kunna leda till radikala reduktioner av globala sotutsläpp. I Sydasien skulle den här typen av åtgärder minska 70-80% av den globala uppvärmningen orsakad av sot. Det är svårt att uppskatta kostnadseffektiviteten i att minska antalet sotpartiklar, men givet att teknologin för att göra detta är välbeprövad, att metoderna är väl förstådda och att effekten skulle vara påtaglig på kort sikt har vi goda skäl att tro att sotpartiklar är lågt hängande frukter.

Varför just dessa åtgärder är relativt okända för både den breda allmänheten och klimataktivister vet jag inte. Möjligen är det mindre tillfredsställande för politiker och allmänhet att göra åtgärder i andra länder. Men klimatfrågan är en global fråga. Det spelar ingen roll på vilken sida en nationsgräns som utsläpp sker. Om det finns en fråga där det är särskilt viktigt att släppa vårt enögda fokus på nationalstaten är det just här.

[1] G.R. van der Werf, D. C. Morton, R. S. DeFries, J. G. J. Olivier, P. S. Kasibhatla, R. B. Jackson, G. J. Collatz and J. T. Randerson (Nov 2009). ”CO2 emissions from forest loss”. Nature Geoscience 2 (11): 737–738. doi:10.1038/ngeo671.

[2] Stern Review, Part IV, chapter 25

[3] V. Ramanathan and G. Carmichael, Global and regional climate changes due to black carbon, 1 NATURE GEOSCIENCE 221-22 (23 March 2008)

[4] UNEP and World Meteorological Organization, INTEGRATED ASSESSMENT OF BLACK CARBON AND TROPOSPHERIC OZONE, SUMMARY FOR DECISION MAKERS (June 2011).

Lämna den första kommentaren

Evidens är lika bra i samhällsvetenskaperna – ett svar till Esbjörn Åkesson

Jag tackar Esbjörn Åkesson för hans inlägg om begränsningar för evidensbaserad policy. Jag delar inte Esbjörns uppfattning att evidensbaserad praktik är principiellt annorlunda och svårare utanför det medicinska fältet. I det här inlägget argumenterar jag för att samma begränsningar som gäller inom samhällsvetenskaperna också finns i medicinen och att evidensbaserad praktik inrymmer metoder att hantera dessa begränsningar.

Esbjörns första poäng är att det kan vara svårt att enas om vad som är en bra utfallsvariabel att mäta, och tar som exempel det välkända förhållandet att absoluta och relativa fattigdomsmått kan ge helt olika bild av hur fattigdomen utvecklas. Den här poängen är viktig. När man säger att det finns evidens för en viss åtgärd, menar man att det finns evidens för att åtgärden har en viss effekt på ett visst utfall vid ett visst tillstånd. Därför är det fullt möjligt att ha flera evidensbaserade åtgärder för ett tillstånd, men med avseende på helt olika utfall. Utmaningen för att fatta bra beslut är att identifiera och rangordna de utfall som är viktigast. Inom evidensbaserad medicin talar man ofta om patientrelevanta utfallsmått. Patienter värdesätter ibland inte alls samma saker som deras läkare gör. Livskvalitet och autonomi kan exempelvis vara viktigare än förväntad ökad livslängd vid svåra sjukdomar. Välgjord kvalitativ forskning om människors upplevelser kan ofta vara till stor hjälp för att hitta de utfall som bäst avspeglar patienternas önskemål.

Nästa fråga som Esbjörn tar upp är den om relationen mellan preferenser och evidens:

”Värdepremisser gör att man kan komma till diametralt olika policyslutsatser trots att man är överens om effekterna av olika handlingsalternativ, och utan att något av alternativen står i konflikt med evidens.”

En vanlig modell för evidensbaserad praktik innehåller tre ben: bästa tillgängliga evidens, professionell expertis hos utövaren, samt värderingar och preferenser hos den som berörs av åtgärden. Evidens talar om vilken effekt som kan förväntas, medan värderingar och preferenser talar om vilken effekt som eftersträvas. Den professionella expertisen gör det möjligt att bedöma relevansen av olika källor som utgör evidens och anpassa bedömningen till det enskilda fallet. Värderingar och preferenser härrör inte med nödvändighet från faktaförhållanden som kan undersökas vetenskapligt. Man kan argumentera om dem men det finns inget sant svar. Esbjörn föreslår ett filosofiskt perspektiv för att hantera konflikter om värderingar och preferenser. Jag instämmer i hans bedömning och önskar mig en offentlig debatt som präglas mera av argumentationsanalys. I detta sammanhang passar jag gärna på att göra reklam för Stefan Schuberts initiativ att annotera politiska debatter med undertexter som analyserar kandidaternas argumentation.

Det kan vara väldigt svårt att skaffa evidens. Kliniska prövningar är fulla av fallgropar och utmaningar. Men det är värt ansträngningen. Hittills har jag aldrig hört några övertygande argument för att det i allmänhet skulle vara svårare att skaffa evidens för samhällsvetenskapliga interventioner än för medicinska. Jag misstänker att skillnader i ämnestraditioner ibland ligger bakom skillnader i bedömning av vilken forskning som är önskvärd och möjlig. Den svenska skolforskningen producerar t.ex. inte många randomiserade prövningar, men däremot klarar svenska psykiatriforskare att utvärdera program för suicidprevention i skolan med hjälp av stora randomiserade studier.

Esbjörn avslutar med att önska sig bättre empiriskt testade teorier. Jag håller förstås med. Men vad jag framför allt önskar mig är bättre empiriskt testade interventioner, det vill säga evidens, och bättre kompetens för att värdera och tillämpa evidens i alla delar av samhället. Nätverket för evidensbaserad policy kommer att fortsätta arbeta för detta och jag är glad för inlägg som Esbjörns, som håller debatten vid liv.

En kommentar än så länge, lämna en till

Politik är en konst i mötet mellan empirisk evidens och filosofi – Gästinlägg av Esbjörn Åkesson

Nätverket för evidensbaserad policy skrev den 31 maj 2015 på DN Debatt att politiken måste bli evidensbaserad. Politiska beslut måste fattas på basis av evidens, snarare än populism eller ideologiskt motiverat tyckande, menade man.

Det råder rimligen konsensus om att politiska beslut bör bygga på bästa möjliga faktaunderlag. Men hur långt ”räcker” evidensen egentligen? Jag försöker nedan bidra till att föra diskussionen vidare genom att beskriva bakgrunden till begreppet ”evidensbaserad politik” och diskutera två typer av begränsningar för i vilken utsträckning politik kan vara evidensbaserad: betydelsen av antaganden i forskningsstudier och betydelsen av målkonflikter och värdepremisser i samhällsfrågor.

Begreppet ”evidensbaserad politik”, eller ”evidence based policy” på engelska, är relativt sentida. Diskussionen är dock gammal. Redan Platon tänkte sig hur det oförstörda förnuftet kunde få råda i en elitistisk idealstat styrd av filosofer, dåtidens forskare. Bertrand Russell använde i ”The Scientific Outlook” som kom ut 1931 begreppet ”vetenskaplig politik” (”scientific government”). Russell menade att politik är mer eller mindre vetenskaplig beroende på i vilken utsträckning den leder till avsedda resultat.

Att hitta effektiva behandlingar är ett väl avgränsat problem i jämförelse med samhällsproblem

En föregångare till evidensbaserad politik är evidensbaserad medicin (Marston & Watts, 2003). Evidensbaserad medicin sträcker sig tillbaka åtminstone till 70-talet. Målet var att genom höga krav på evidens rensa ut skadliga och ineffektiva behandlingar. Endast behandlingar som visat sig effektiva enligt systematiska sammanställningar av företrädesvis randomiserade kontrollerade studier skulle få användas (Oliver, Lorenc & Innvær, 2014).

Forskare och policyprofessionella i Storbritannien har drivit på utvecklingen av konceptet evidensbaserad politik, med målet att systematiskt mobilisera och använda samhällsvetenskaplig forskning. Det har bland annat lett till inrättandet av The Campbell Collaboration, vars uppgift är att göra systematiska sammanställningar av den bästa evidensen om effekter av politik och praktik inom välfärd och undervisning (Marston & Watts, 2003). Ett genombrott för evidensbaserad politik var när New Labour under Tony Blair gjorde evidensbaserad politik (”Evidence Based Policy Making”) till en central del av sitt valmanifest inför valet 1997. Devisen var ”Det som räknas är vad som fungerar” (”What counts is what works”) (Wells, 2007).

Antaganden påverkar i olika grad resultat och slutsatser

En studies slutsatser gäller bara givet de antaganden den bygger på. Dessa antaganden kan sedan i sin tur ha mer eller mindre stöd i empiri (undersökningar av det vi kan observera). Ett exempel på sådana antaganden är vilka mått som är relevanta för att beskriva en företeelse.

På motsvarande sätt är det ingen slump att vi i diskussioner ofta inte är överens om vilket mått som är det rätta för att beskriva en företeelse. En vanlig diskussion är vilket mått som bäst beskriver ekonomisk utsatthet. Ska man mäta hur stor andel som lever i ett hushåll som riskerar att inte ha råd med livets nödtorft, eller ska man mäta andelen som enligt någon definition har alltför små inkomster jämfört med normalhushållet? Beroende på vilket mått man väljer kan slutsatserna bli diametralt olika. SCB konstaterade 2012 att mätt med EU:s relativa mått ökade antalet barn i Sverige som riskerade att vara ekonomiskt utsatta. Med en fast nivå för låg inkomststandard minskade däremot antalet ekonomiskt utsatta barn.

Det måste också tilläggas att man i samhällsvetenskaperna studerar företeelser som ofta inte går att undersöka med höga krav på evidens. Det är bara med hjälp av randomiserade kontrollerade studier som det går att uttala sig om orsak och verkan med någon större säkerhet. Men den metoden går oftast inte att använda sig av inom samhällsvetenskapen. Det innebär att samhället ställs inför många utmaningar där det inte finns några handlingsalternativ vars effekter har undersökts med höga krav på evidens. Samhällsvetenskapen kan i och för sig underlätta en upplyst diskussion genom att diskutera teorier som så gott det går prövas mot den empiri som finns tillgänglig. Det gäller bara att inte glömma de antaganden som krävs för att slutsatserna ska gälla. Ju lägre evidensgraden är, desto större är enkelt uttryckt inslaget av subjektiva bedömningar.

Målkonflikter och värdepremisser är gränssättande för evidensbasering

Hur ser då vägen från ”är” till ”bör” ut? Oliver, Lorenc & Innvaer (2014) analyserar litteraturen om evidensbaserad politik och kritiserar forskningen för att den fokuserar på att maximera forskningens påverkan snarare än att förstå processerna bakom politikutveckling. Istället för att fråga sig hur forskningen ska få större inflytande borde forskarna försöka förstå vad som påverkar och skapar politik, menar de. Enligt Liverani, Hawkins och Parkhurst (2013) innebär den politiska beslutsprocessen avvägningar mellan motsatta intressen och värderingar, medan litteraturen om evidensbaserad politik i stort sett bortsett från sådana utmaningar.

Jag diskuterar nedan hur målkonflikter och värdepremisser är gränssättande för i vilken utsträckning politik kan vara evidensbaserad och ger två exempel. Dessa gränser för evidensbasering bör vara av intresse bland annat för tjänstemän som med sin expertkunskap ska hjälpa växlande politiska majoriteter att genomföra sin politik. Målkonflikter och värdepremisser är typiska studieobjekt för argumentationsanalys, en metod från filosofin.

Målkonflikter innebär att två eller flera eftersträvansvärda mål står i konflikt med varandra så att mer av det ena automatiskt leder till mindre av det andra. Ett omdiskuterat exempel på en målkonflikt finns i a-kassan. Här kan lyftas fram att försäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, men samtidigt främja ett aktivt arbetssökande. Målkonflikten gäller balansen mellan å ena sidan drivkrafter för omställning och å andra sidan ekonomisk trygghet. Det finns till exempel evidens för att en sänkning av ersättningsnivån kan öka sannolikheten att börja arbeta igen. Å andra sidan minskar en sänkt ersättningsnivå den ekonomiska tryggheten.  Det finns också evidens för att ekonomisk trygghet påverkar hälsan positivt, och på makronivån utgör trygghetssystemen automatiska stabilisatorer. Det finns alltså evidens som kan ge argument för motsatta ståndpunkter, något som är typiskt för målkonflikter.

Värdepremisser gör att man kan komma till diametralt olika policyslutsatser trots att man är överens om effekterna av olika handlingsalternativ, och utan att något av alternativen står i konflikt med evidens. Tänk dig att kriminologer som motsätter sig höjda straffskalor hänvisar till evidens om att det varken minskar återfall i brott eller blir mer avskräckande. Innebär det att det är vetenskapligt bevisat att höjda straffskalor är fel? Inte alls! Värderar man till exempel rentav betydelsen av hämnd tillräckligt högt kan till och med längre straff införas trots en vetskap om att den totala brottsligheten kommer att vara konstant, utan att det står i direkt konflikt med evidensen.

Slutsatser

Denna genomgång av utmaningar för ambitionerna med evidensbaserad politik understryker värdet av ett filosofiskt perspektiv. En av filosofins styrkor är att analysera de antaganden som tas för givna inom olika ämnen och professioner. Det är särskilt viktigt med studieobjekt som, än så länge, inte gått att studera med höga krav på evidens. Det är viktigt att identifiera målkonflikter, eftersom de innebär att båda sidor i en debatt mycket väl kan ha goda argument baserade på evidens. Målkonflikter innebär också att evidensbasering i politiken blir komplicerad, på så sätt att olika forskare kan lämna policyrekommendationer som står i konflikt med varandra utan att någon av dem har fel. Värdepremisser avgör vilket mål man strävar mot, alltså skapar ett ”bör”. De kan neutralisera aldrig så evidensbaserad ”är” om effekterna av olika handlingsalternativ.  Dessa argument för värdet av ett filosofiskt perspektiv förtar självfallet inte värdet av empiriska studier. Särskilt värdefulla är empiriska studier som med hjälp av statistik gör det möjligt att generalisera bortom enskilda fall och med successivt förbättrad precision pröva våra teoriers hypoteser. Ingen som ställs inför ett praktiskt problem är ju särskilt intresserad av endast metafysiska spekulationer om det finns teori som har prövats på empiri.

Esbjörn Åkesson är inte medlem i Nätverket för evidensbaserad policy.

 

Litteratur

Liverani M, Hawkins B, Parkhurst JO. Political and institutional influences on the use of evidence in public health policy. PLoS ONE. 2013;8

Marston G, Watts W. Tampering with the evidence: A critical appraisal of evidence-based policy-making. The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs. 2003;3

Olicer K, Lorenc T, Innvær S. New directions in evidence-based policy research: a critical analysis of the literature. Health Research Policy and Systems. 2014;12

Russell, Bertrand (2001). The scientific outlook. Routledge

Wells P. New Labour and evidence based policy making: 1997-2007. People, Place & Policy Online. 2007;1

Lämna den första kommentaren

Vi måste randomisera oss – ett andra svar till Ahlin

Jesper Ahlin har skrivit ett nytt inlägg om Nätverket för evidensbaserad policy som besvarar argument som jag och andra har fört fram. Jag vill tacka Ahlin för hans klargörande text, som visar att vissa av våra meningsskiljaktigheter är mindre än de först framstod, medan andra kvarstår. Även i denna text argumenterar jag från min egen synpunkt och talar inte nödvändigtvis för nätverket.

I mitt förra inlägg argumenterade jag för att nätverket inte har någon ideologi. Det är sant i den meningen att vi inte har en hel utvecklad världsåskådning, människosyn och begreppsapparat som kännetecknar politiska ideologier. Nu framgår att Ahlin inte heller menar att så är fallet. Ahlin föreslår att vi lägger semantiken åt sidan, och det gör jag med glädje. För min del skulle vi lika gärna kunna säga att nätverket är partipolitiskt oberoende.

Lagstiftning som medel för evidensbaserad politik är nästa stridsfråga, där Ahlin menar att det vore odemokratiskt att inte tillåta policy som strider mot evidens. Även här håller jag till största delen med Ahlin. Det är ont om modeller för hur ett system som juridiskt kräver evidensbaserad policy skulle kunna se ut. Riksbankens självständiga styrning av penningpolitiken framhålls ibland som ett exempel på hur beslutsfattandet i en specifik fråga framgångsrikt har delegerats till experter. Men penningpolitiska prognoser är mycket svåra att evidensbasera, och det finns naturligtvis ingen laglig sanktionsmöjlighet mot Riksbanksdirektionen om de skulle använda för dåliga prediktiva modeller. I den offentliga förvaltningen är det förstås annorlunda. Då kan evidensbaserad praktik baseras på ett kunskapsunderlag av snarlika fall som handläggs, och kravet på att nyttja evidens kan komma in som en direkt förlängning av tjänstemannaansvaret. Här håller jag alltså med Ahlin: även om nätverket har talat om att titta på lagstiftning som metod känner jag inte till mer konkreta förslag på hur det skulle kunna fungera.

Synen på randomiserade prövningar av policy skiljer oss däremot åt. Ahlin skriver:

Nilsonne ger mig ändå intrycket att han inte ser det problematiska med RKS [randomiserade kontrollerade studier]. För det första tillskriver han mig åsikten att RKS är fel inom vetenskapen bara för att jag hävdar att det är fel i politiken. Därtill menar han att jag har identifierat en ideologisk motsättning gällande RKS som inte träffar hans åsikter, vilka tycks vara baserade på tron att RKS är det enda sättet att göra policyutvärdering på. Jag tycker förvisso fortfarande att RKS är fel i politiken – men i min text använder jag RKS som ett exempel på att åsikterna (vissa av) Nätverkets medlemmar för fram är ideologiskt betingade, då man ”av ideologiska skäl kan vara motståndare till sådant beteende.”

Politiken är ett viktigt fält för vetenskap. Den randomiserade prövningens etiska ställning i sjukvården och i politiken är väsentligen densamma. För att verkligen veta om ett läkemedel eller en policy har avsedd effekt krävs randomiserade experiment. Naturligtvis är andra metoder som observationsstudier och matematisk modellering också värdefulla, men de kan aldrig ersätta ett bra experiment. Visst är det möjligt att vara emot detta, och jag kan sträcka mig till att vi i så fall har en ideologisk konflikt. För och emot kunskap, för och emot effektivitet, eller för och emot ett strikt procedurellt likabehandlingsideal. Det sistnämnda är vad jag gissar att Ahlin bygger sitt motstånd på. Här finns tydliga värderingskonflikter om politikens medel. Eftersom Ahlins kritik handlar just om att det finns värderingskonflikter hoppas jag att vi i och med detta i någon mån har närmat oss varandra. Jag noterar att Ahlin inte har presenterat något ytterligare sakargument emot randomiserade prövningar av policy. Kanske syftade han bara till att föra metadebatten om värderingar. Men hans förslag att nätverket borde sluta tala om randomiserade prövningar inom politiken finner ingen övertygande grund i hans argumentation.

I frågan om transparens försvarade Ahlin i sitt första inlägg att politiska beslut kan behöva ha vaga målsättningar eftersom det är en realpolitisk nödvändighet att fatta beslut utan att väljarna förstår vad som händer. Jag kritiserade detta eftersom jag anser att mera transparens och bättre möjligheter till ansvarsutkrävande stärker det politiska systemet. Ahlin återkommer nu med det kuriösa argumentet att politiker skulle kunna tvingas i ett mera evidensbaserat system att ”undvika straff genom att helt enkelt låta beslut fattas under rättsväsendets radar”. Jag tackar för Ahlins uppmaning att fundera över detta. Det skall jag göra, men jag tror att det kan dröja länge innan jag förstår vad det betyder. Hemligstämpling av lagboken? Upphävande av diarieplikten? Nattliga regeringssammanträden utan skriftliga protokoll? Fantasieggande stoff.

Politiken måste balansera olika intressen mot varandra. Det betyder inte att vi bör undvika att skaffa kunskap om reformers effekter. Tvärtom gör kunskaper om effekter att vi kan göra bättre avvägningar. Och när vi inte behöver spekulera i kunskapsfrågorna kan den politiska debatten återvända till det ideologiska fältet där den hör hemma. Jag är glad att ”critical friends” som Ahlin framför sina synpunkter på nätverkets framtoning. Säkert kommer detta att bidra till nätverkets interna debatt och vara till hjälp när vi fortsätter arbetet med att finna former för nätverkets framtida arbete.

En kommentar än så länge, lämna en till

Randomiserade kontrollerade studier hotar inte människovärdet – ett svar till Jesper Ahlin

Den liberale debattören Jesper Ahlin skrev i går ett inlägg med tre invändningar mot Nätverket för evidensbaserad policy. Jag avser här att bemöta dessa invändningar. Detta inlägg representerar inte nätverkets inställning utan min egen.

Ahlins första invändning är att nätverket inte är ideologiskt obundet, fastän det utger sig för att vara det. Den här invändningen har rests förut, exempelvis av Caspian Rehbinder. Men invändningen saknar grund. Givetvis är det så att nätverket har åsikter, och lika givet är det då att det är möjligt att komma i konflikt med andra ideologiskt betingade åsikter. Exempelvis förespråkar vi en öppen, fri och rationell debatt om policyfrågor, vilket ställer oss i konflikt mot vissa totalitära ideologier. Vi förespråkar också en effektiv offentlig förvaltning, vilket ställer oss i konflikt mot vissa anarkistiska inriktningar, som anser att staten bör vara så ineffektiv som möjligt. Och vi förespråkar att beslut skall bygga på bästa tillgängliga evidens, vilket ställer oss i konflikt mot vissa teologiska doktriner.

Bakgrunden till Ahlins motstånd verkar delvis ligga i det vanliga missförståndet att nätverket förespråkar någon form av expertstyre. Ahlin skriver:

De allra flesta som berörs av politik är vanligt folk med endast vaga uppfattningar om vad ”evidens” innebär. Vanligt folk har nästan obefintliga kunskaper om hur evidens inhämtas (den vetenskapliga metoden kräver många år av studier och träning) och nästan ingen alls kan göra goda bedömningar av forskningsfronten (ännu mindre på flera av vetenskapens forskningsfronter samtidigt). Nätverket höjer trösklarna för den politiska debatten och alienerar (ung. utesluter) den allra största delen av befolkningen från det offentliga samtalet. Det kan kritiseras på ideologisk basis och av den anledningen är Nätverket ideologiskt betingat!

Nätverket har diametralt motsatt uppfattning. Genom att evidens i policyfrågor debatteras fritt och öppet skapas en mera inkluderande politisk debatt än om frågorna görs upp i slutna samtal mellan politiker och experter. Ahlins resonemang skulle hänga ihop om nätverket förespråkade censur av osakliga argument. Men det gör vi inte, och det vet Ahlin. Vad är det då han vill säga? Att politiken borde styras i större utsträckning av ”magkänsla, okunskap och bångstyrighet”? Det har jag svårt att tro, och därför måste jag erkänna att jag inte kan begripa vad Ahlin vill ha sagt i denna del.

En mera intressant kritik ligger i Ahlins ifrågasättande av randomiserade kontrollerade studier. Han skriver:

Jag kan givetvis ha fel, men vissa av Nätverkets medlemmar ger mig intrycket av att fullständigt avhumanisera människor. De förespråkar exempelvis randomiserade kontrollstudier, alltså att testa policy på grupper av människor som vore de labbråttor, utan att inse att man av ideologiska skäl kan vara motståndare till sådant beteende.

Frågan om vilka förutsättningar som krävs för att ett randomiserat experiment skall vara etiskt är intressant och viktig. Ahlin tycks tyvärr ha missat denna diskussion, som också har förts av nätverket. Det randomiserade experimentet är en av de finaste och mest människovänliga innovationer vi någonsin gjort. Tack vare randomiserade kontrollerade prövningar kan vi i dag bota många typer av cancer, dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar sjunker stadigt och medellivslängden ökar. Listan kan göras lång och troligen växer den snabbare än den hinner skrivas.

Om en policy syftar till ett gynnsamt utfall för en viss grupp (t.ex. betyg från fjärde klass i skolan) menar jag att det är vår skyldighet att ta reda på om policyn får avsedd effekt. Här identifierar Ahlin en ideologisk motsättning, nämligen den mellan kunskap och likabehandling. Men det gäller bara om man har en procedurell syn på likabehandling. Mera relevant är likabehandling avseende utfallet som policyn syftar till. Och om det då inte är känt huruvida två olika policies leder till olika utfall så rör det sig inte om olika behandling när individer randomiseras till två olika alternativ. Ännu en nödvändig förutsättning är naturligtvis att alla erbjuds det bättre alternativet så snart som kunskapen blir tillgänglig.

En ideologi är en omfattande uppsättning av uppfattningar om människan, samhället och världen. Nätverket har ingen ideologi. Det är partipolitiskt obundet och syftar till att inte kunna placeras in i någon höger-vänsterdimension. Det faktum att vi ibland kommer i konflikt med personer som har olika ideologier förändrar inte detta. Ahlins kritik är därför missriktad.

Ahlins andra invändning är att nätverket har en alltför naiv syn på politiken. Han tycks mena att bristande rationalitet i den politiska debatten kan fungera som ett slags smörjmedel i det politiska systemet, till exempel för att politiker kan göra viktiga överenskommelser endast under förutsättningen att dessa formuleras luddigt. Detta vänder jag mig starkt emot. Det är viktigt att aktörer som granskar politiken, till exempel media men också akademiker och ideella organisationer, avkräver politikerna så precisa formuleringar som möjligt. Ahlin exemplifierar med en blocköverskridande överenskommelse som kan presenteras ytterst luddigt på en presskonferens. Men det betyder ju att innebörden i det politiska beslutet hålls dolt för allmänheten. Det Ahlin förespråkar är alltså mindre transparens och större möjligheter för politikerna att arbeta utan möjlighet till granskning. Jag anser att det är helt fel väg att gå.

Ahlins tredje invändning är att nätverket har valt fel problem, eftersom evidensbaserad policydebatt redan förs, bara inte tillräckligt mycket. Här vänder Ahlin alltså på klacken och ansluter sig till att vi behöver bättre evidens. Hur det skall kunna uppnås utan randomiserade kontrollerade prövningar säger Ahlin inte. Men jag tycker det är glädjande att Ahlin också vill se bättre empiriskt underlag i samhällsdebatten. Det är förstås precis detta som är nätverkets syfte, inte att nyuppfinna en evidensbaserad debatt.

Jag hoppas att ett och annat missförstånd i och med detta kan ha undanröjts, och jag ser fram emot eventuell fortsatt debatt i de viktiga frågorna om förutsättningarna för randomiserade kontrollerade studier av policy och om öppenhet i politik och offentlig förvaltning.

4 kommentarer, Tyck till du med

På spaning efter den framtid som flytt

Futurister och framtidsforskare tar numera en allt snabbare teknologisk utveckling för given. Om du frågar en klassisk ekonom kommer du att få ett liknande svar. Mittfåran bland ekonomer förutspår en genomsnittlig global tillväxt på 3 % de närmsta decennierna. Det är svårt att föreställa sig hur enorm en tillväxttakt på 3 % är. Över hundra år innebär det att BNP multipliceras med 16.

Stämmer detta? Kan vi förvänta oss en ekonomisk och teknologisk tillväxt mellan 2015 och 2115 som är lika hisnande som den mellan 1915 och 2015? Kanske, men jag har blivit allt mer tveksam på sistone.

Det stämmer att den teknologiska utvecklingen senaste hundra åren har varit historiskt snabb. Men den har inte varit uniform. Dela upp perioden i två, mellan 1915 och 1965 och mellan 1965 och 2015. Vilka perioder såg de största och viktigaste teknologiska genombrotten? I den tidigare halvan fick vi telefonen, televisionen, personbilen, flygplanet, toaletter, centralvärme, kylskåp & frys, elektrifiering, inomhusvatten, tvättmaskinen, kärnkraft, datorer, kontainerskepp, antibiotika, satelliter, laser, radar, och konstgödsel.  Sedan 1965 har vi fått Pc:n, mobiltelefonen, industrirobotar och Internet. Och dessa innovationer har haft en relativt modest påverkan på vår produktivitet, vilket är det som i slutändan kan öka ekonomins storlek per capita, något som ekonomen Robert Solow konstaterade. I övrigt har vi förbättrat ovanstående teknologier, i många fall på ett väsentligt sätt, men inget av det vi har sett de senaste femtio åren kan jämföras i skala och påverkan som de många innovationer som skedde tidigare.

Är det senaste halvseklet en tillfällig “paus” i den teknologiska innovationen, eller har vi skäl att tro att nästa halvsekel kommer att vara lika stagnant? Det vet vi inte, men det finns skäl att känna oro för våra framtidsutsikter. Tänk på att:

 1. Världens samlade budget för forskning & utveckling har varit mångdubbelt större de senaste femtio åren jämfört med den första halvan av förra seklet. Vår avtagande innovationstakt beror alltså knappast på att vi inte försöker.
 2. Antalet personer som forskar är också många fler, så det kan inte bero på att det är så få som forskar.
 3. Vi har blivit intelligentare så det kan inte ha att göra med det heller.

Den mest sannolika förklaringen till det senaste halvseklets “paus” är, som ekonomen Tyler Cowen argumenterar i sin bok The Great Stagantion, att vi har plockat de lågt hängande frukterna. Det finns en grej som futurister och ekonomer ofta glömmer bort, och det är att det ibland finns lokala optimum i att lösa vissa problem. Det betyder att när du väl nått en punkt så finns det inte mycket bättre sätt att göra något på. Ta till exempel att steka ett ägg. Jag kan enkelt tänka mig en teknik som är hälften så bra på att producera det önskade utfallet till en rimlig kostnad. Men jag har ganska svårt att föreställa mig en teknik som är dubbelt så bra. Det är sannolikt att vad gäller äggstekning så befinner vi oss (i närheten av) ett lokalt optimum. Det är inte sannolikt att det kommer att dyka upp en stekpanna som revolutionerar äggstekandet.

Trots det har tillväxten varit hygglig dessa femtio år, i synnerhet den första halvan av denna period. Hur kan vi förklara det?

 1. En seghet i innovationers påverkan på ekonomin.
 2. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden.
 3. Före detta kolonier som “kommit ikapp” teknologiskt.
 4. Hög befolkningstillväxt.
 5. Fred.
 6. Ökad exploatering av ändliga resurser.

Anta att nästa halvsekel har en lika begränsad innovationstakt som de senaste 50 åren. Givet att faktorerna på listan ovan är sådana som inte kommer att kunna upprepas igen i samma skala (förutom förhoppningsvis (5)), så riskerar den kommande perioden att se en tillväxt, som ur ett historiskt perspektiv är mer normal än den som vi upplevt de senaste 200 åren.

Detta är en möjlighet som för mig framstår som minst lika sannolik som möjligheten att den ekonomiska tillväxten (och det innovationssprång som en sådan skulle förutsätta) kommer att fortsätta i den takt som vi upplevt de senaste hundra åren. Men det är också en möjlighet som sällan diskuteras, annat än i konspiratoriska sammanhang och bland anhängare av så kallade “peak X” – teorier.

En kommentar än så länge, lämna en till