En evidensbaserad ordlista

Diskussionen om evidensbaserad policy är ny i vårt land, och denna nymodighet skapar en viss begreppsförvirring. Här är en liten ordlista.

Blinda: I ett experiment försöker man kontrollera variablerna. En av dessa kan vara placeboeffekten. För att se hur effektiv en drog är ger man därför placebo till kontrollgruppen. När mediciner med starka effekter prövas bör aktiv placebo användas, alltså en drog som framkallar (vissa) bieffekter utan att framkalla de medicinska effekterna. T ex så kan man ge atropin (som ger kraftig muntorrhet) till kontrollgruppen istället för sockerpiller om man ska testa effekten av antidepressiva.

Evidens: Någonting räknas som evidens för en hypotes om och endast om evidensen ökar vår tilltro att hypotesen stämmer. T ex: vi observerar att Anders äter en stor bit prinsesstårta. Den här observationen ökar vår tilltro till hypotesen “Anders gillar prinsesstårta”. Observationen “Anders åt en stor bit prinsesstårta” är således evidens för hypotesen “Anders gillar prinsesstårta”.

Evidenshierarki: En tumregel för hur olika sorters evidens ska vägas mot varandra. Evidenshierakier kan variera mellan olika discipliner. Förespråkarna av evidensbaserad policy anser att vi bör utgå från följande evidenshierarki:

1. Systematiska sammanställningar av RCT:s
2. RCT
3. Observationsstudie med stark effekt
4. Icke-randomiserad studie/”utvärdering”
5. Mekanism-baserad inferens

Evidensbaserad policy: Kan betyda två saker: (1) ett policyramverk där beslut om politiska interventioner fattas, i den mån det är möjligt, utifrån högkvalitativ evidens (relevanta RCT:s). (2) en systematisk strategi att utforma samhällets infrastruktur på ett sådant sätt att data om mänskligt beteende genereras, organiseras och används för att öka effektiviteten i offentlig service och förvaltning.

Hypotes: En hypotes är en föreställning om hur världen kan se ut. En hypotes som inte är falsifierbar är inte meningsfull. T ex hypotesen “Allt sker i en kontext” är trivial.

Mekanism-baserad inferens: Är ett påstående att, givet en sorts samhällsvetenskaplig mekanism, så kommer en specifik intervention att producera en specifikt effekt. Ex: “Givet de dynamiska effekterna, så kommer avskaffandet av värnskatten att leda till en nettoförstärkning av statens finanser”.

Policybaserad vetenskap: Enligt förespråkarna av vetenskapsbaserad policy och evidensbaserad policy innebär “policybaserad vetenskap” en produktion av ideologisk pseudovetenskap utifrån politiska direktiv. Sådan pseudovetenskap har ofta formen av utredningar där svaret är givet i utredningsdirektiven, eller där relevanta frågeställningar uteslutits i dessa direktiv.

Posterior: En posterior är vår sannolikhetsbedömning att en viss hypotes stämmer efter att vi har uppdaterat vår prior i ljuset av ny evidens. Det är viktigt att inte glömma priorn.

Prior: En prior är vår initiala sannolikhetsbedömning att en viss hypotes stämmer innan vi har tagit hänsyn till den nya evidensen. En prior är ett nummer mellan noll och ett. Om vi inte vet något alls om sannolikhetsfördelning mellan en mängd ömsesidigt uteslutande hypoteser, kan vi tilldela hypoteserna samma prior. T ex: Hypotes 1:”ICA har stängt” Hypotes 2 “ICA har öppet”. Om vi inte har någon evidens att gå på kan vi tilldela varje hypotes samma värde, 0,5. Om vi ser att klockan är tidig eftermiddag kan vi använda den här evidensen för att justera denna initiala sannolikhetsbedömning.

Randomiserad kontrollerat experiment: (RCT) En RCT är en sorts experiment där experimentgruppen delas slumpmässigt i (minst) två grupper. En av grupperna utsätts för experimentet, och den andra inte. Den gruppen som inte utsätts för experimentet kallas för “kontrollgruppen”. I en god RCT försöker man att kontrollera för variabler så mycket som möjligt, så att båda gruppernas situation ska vara lika med undantag för den experimentella interventionen. Detta kan göras genom att blinda.

Utvärdering: En utvärdering är en bedömning av effekten hos en viss intervention. Men en sådan är svår att göra med en hög grad av säkerhet, eftersom det inte finns någon kontrollgrupp att jämföra med.

Vetenskapligt baserad policy: Enligt förespråkarna av evidensbaserad policy så har förespråkarna av vetenskapligt baserad policy överskattat evidensvärdet hos mekanistiska förklaringar och observationsstudier.

Publicerad fredag, oktober 25th, 2013 i ekonomi, filosofi, Karim Jebari, politik.

En kommentar

 1. Robert Callergård says:

  Två synpunkter:

  1. Ni har inte definierat ”policy” (eller översatt ”policy”).
  2. Ni kanske borde överväga att finna lämpliga svenska synonymer för flera av era tekniska termer. (Ex. ”evidensbaserad policy”) Ni blandar alldeles för friskt och okritiskt engelska, latinska och svenska termer, just där klarhet borde vara målet. Det är varken optimalt eller snyggt.

  Bästa hälsningar,
  Robert

Vad tycker du?