Om utopier som teoretiska modeller

Thomas problematiserar i en insiktsfull kommentar föregående inlägg. Han påpekar mycket riktigt att jag förutsätter att ledarna bör vara filosofer, vilket jag argumneterat för i min C-uppsats.

Övervakarna, som ju kommer vara filosofer, är tänkta att just i kraft av att ha djupare föreståelser för moraliska begrepp och moraliskt tänkande än folkvalda ledare kunna vara mer moraliska. De kommer i sin tur att övervakas av andra övervakare, en klassisk maktdelningsprincip i Montesquieus anda bör alltså givetvis  gälla, men även av en medieapparat med befogenheter att inleda undersökningskommisioner och förhör av makthavare, inte helt olikt den amerikanska senatens befogenheter.

Vidare tänker jag mig att grundlagens vaga och långtifrån heltäckande rättighetsskydd bör utökas väsentligt. Bland annat bör förbud mot diskriminering skrivas in i grundlagen, liksom ett mer explicit skydd för yttrande- och föreningsfriheten. Dessutom bör det skrivas in i grundlagen mycket strikta regleringar kring makthavares begränsningar av den personliga handlingsfriheten, på ett sätt som garanterar att  makthavare måste explicit ange mycket goda  skäl för varje inskränkning av den personliga friheten att göra som man vill.

Alltså är min poäng, som i viss mån verkar delas av Thomas, att det inte är mängden övervakning som är problematisk, utan vad de politiska ledarna väljer att göra med övervakningen. Samhällen med mycket lite övervakning kan vara mycket onda, som medeltida Sverige, medan stater med obegränsad övervakning kan (i teorin) vara mycket goda, såsom det fiktiva samhället som illustreras i Sci-fi serien Star Trek.

Men en sak bör man alltid ha i åtanke: att varje politiskt system riskerar att haverera i en ond tyranni, men jag tror att den risken är proportionell mot dess sårbarhet. Övervakningssamhället skapar ett skydd mot den sortens sårbarhet som lätt leder till despoti. Därför tror jag att det öppnar för en mer långtgående och progressiv reformism.

Fotnot: Dessa tankar är än så länge väldigt nya och oslipade, men jag hoppas att få utveckla dem i en framtida monografi. Jag är tacksam för eventuell kreativ kritik.

Publicerad måndag, februari 12th, 2007 i Allmänt.

Vad tycker du?