Om externalism och reliabilism

Reliabilismen är namnet på den naturalistiska kunskapsteori som menar att det som rättfärdigar att vi har en viss föreställning är huruvida metoden varigenom vi införskaffade föreställningen var en tillförlitlig sådan. Denna teori är en så kallad externalistisk teori, vilket innebär att den inte anser att det är nödvändigt att den som vet att P inte nödvändigtvis behöver vara medveten att den är rättfärdigad att tro P, det vill säga att den som via en tillförlitlig process inhämtat kunskap inte nödvändigtvis måste veta att processen var tillförlitlig.

Denna radikala idé om vad det innebär att veta något har kritiserats av bland andra John McDowell (”Knowledge and the Internal”) som menar att reliabilismen helt missar poängen med vad det innebär att veta någonting. När vi tror oss ha kunskap om någonting så är vi medvetna om varför och att den information som vi håller för sann är sann. Om man som reliabilismen påstår att det som rättfärdigar en föreställning är något som är externt från den som har föreställningen så blandar man ihop kunskap och informationsbearbetning. Reliabilismen beskriver ofta kunskapsprocesser som ett slags mekaniskt informationsinhämtande, där individens inre upplevelser och förhållningssätt till kunskapen är helt irrelevanta. Det förefaller mig som att det är en fundamental skillnad mellan de processer som en dator utför när den bearbetar information och på de processer som vårt kunskapssökande och kunskapsinnehav består i, en distinktion som reliabilismen inte förmår att göra. Därför anser jag att McDowells kommentar att enligt reliabilisten så tycks en termometer ha kunskap om temperaturen är mycket träffande. Termostaten är ju möjligen till och med mer pålitlig än vad jag är på att inhämta information om temperaturen i rummet. Det rör sig enligt den här sortens teorier inte om en artskillnad i tillståndet som en termometer har när den registrerar en viss temperatur och tillståndet som jag upplever när jag bildar mig en uppfattning om temperaturen i ett rum. För reliabilisten är det enbart en gradskillnad i komplexitetsnivå.

Men det tycks uppenbart att det finns en avgörande skillnad mellan tillståndet som jag befinner mig i när jag har kunskap om att det är 20 grader varmt i ett rum och det tillstånd som termometern befinner sig i när den registrerar detta faktum. Och denna avgörande skillnad är att det känns på ett särskilt sätt att veta något, och att termometern inte kan känna på något sätt alls.

Publicerad måndag, oktober 30th, 2006 i filosofi.

Vad tycker du?