Vad innebär en ”kristen värdegrund”?

Det finns två tolkningar av vad som avses med en ”kristen värdegrund”. Enligt den ena tolkningen, som inkluderar i princip alla politiska ideologier, förutom möjligtvis nazismen, är en kristen värdegrund en vag föreställning om jämlikhet som den grundläggande politiska principen. Denna jämlikhet kan sedan förstås på olika sätt; som att alla människor har samma rättigheter eller som att alla människor bör har samma möjligheter att lyckas i livet eller som idén om att alla bör ha lika mycket resurser.

Detta är inte vad kristdemokraterna säger sig försvara. Deras tolkning av vad en kristen värdegrund är, är en sådan som inte delas av de partier som representerar ideologier från upplysningen, nämligen socialismen och liberalismen. Den snävare uppfattningen, som kristdemokraterna försvarar, av vad en kristen värdegrund är inkluderar ovanstående idéer men gör utöver det substantiella moralfilosofiska påståenden om vitt skilda saker, påståenden som tillbakavisas helt eller delvis av upplysningsideologierna.

Inom abort- stamcellsforsknings- och provrörsbefruktingsdebatten utgår man från att det ofödda fostret är en människa och därmed berättigat till all den respekt och det skydd som en person är berättigad till. Där människovärdet i en liberal tradition kopplas till agentskap och autonomi, det vill säga förmågan att tänka, handla och fatta moraliska beslut, vill kristdemokraterna koppla människovärdet till den mänskliga DNA-koden. Inom miljörörelsen har man anslutit sig till en utilitaristisk tradition som hävdar att människovärdet inte beror på vare sig förmågan till agentskap eller en specifik DNA-kod, utan på egenskapen att kunna lida eller njuta. Därmed vill man kunna inkludera djur men exkludera befruktade ägg och tidiga foster.

Inom den konservativa traditionen som kristdemokraterna tillhör respekterar man särskilt budordet ”du skall icke dräpa”. Att döda oskyldiga människor är ovillkorligt och undantagslöst fel. Denna uppfattning delas inte av liberaler. För en liberal är det individens eget val det som ytterst bör respekteras. Om en individ begär dödshjälp är det för en liberal en kränkning av den individens rätt till självbestämmande att inte bistå henne med hjälp att avsluta sitt liv.

Ytterligare en aspekt av den kristna värdegrunden i den snäva form som kristdemokraterna förespråkar är en föreställning om det ”naturliga” som något normativt, det vill säga något som bör eftersträvas. Därför motsätter man sig företeelser som homosexualitet, asexualitet och andra sexuella avvikelser från normen av endast det skälet att de avviker från normen. Skälet till detta är en föreställning om att de normer som finns, finns av ett syfte, om inte Guds uttalade plan, så av någon idé om en kosmisk ordning. Av samma skäl är kristdemokraterna mot genmanipulation av djur och växter samt värnar om den ”naturliga” miljön, Guds skapelse.

Detta bör ses i kontrast till liberalismens och socialismens uttalade ambition att ”skapa” den perfekta individen genom samhällspåverkan. I liberalismens fall vill man skapa rationella, autonoma och företagsamma individer genom att en mångfald av livsstilar, idéer och verksamheter tillåts. Socialismen vill, å andra sidan, fostra sina medborgare till oegennyttiga och solidariska arbetare som värnar om gemenskapen och jämlikheten i ett samhälle.

Kristdemokraternas syn på familjen och äktenskapet är det tydligaste exemplet av deras fixering vid det ”normala”. Den normala samlevnadsformen försvaras just därför att den anses vara ”naturlig” och grundar sig just i synen på att det finns något syfte eller avsikt hos någon eller något att det ska vara just så. Man tar t ex för givet att barn mår bäst av att bo med en mamma och en pappa, trots att inga serösa studier bekräftar den hypotesen. Däremot skulle man kunna fråga sig, om nu kristdemokraterna anser att man kan förvägra vissa grupper rätten till föräldraskap med hänvisning till ”barnens bästa”, om de inte hellre skulle tvångssterilisera missbrukare och sinnessjuka, som bevisligen, i otaliga studier, visat sig vara sämre föräldrar än icke-missbrukare och psykiskt friska.

Den kristna värdegrunden diskuterats här hämtar inspiration ur en protestantisk idétradition som är, till skillnade från den katolska, generellt sett vänligt inställd till arbete, flit och till att personer blir rika av egen förtjänst. Däremot är man ofta skeptisk mot personer som man anser lever på andras arbete; må det vara socialbidragstagare eller förmögna bolagsdirektörer. Det sinns en särskild förkärlek att betona dygder som flit, ärlighet, givmildhet och initiativrikedom. Även detta skiljer sig från den liberala traditionen, om än inte lika mycket, där man främst hyllar individualism, geni, girighet och förmågan att av egen kraft bli förmögen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det som kristdemokraterna säger sig förespråka när de förspråkar en kristen värdegrund är en substansiell moralfilosofisk position som skiljer sig avsevärt från upplysningsideologierna, men som fortfarande har en stor folklig attraktionskraft.

Publicerad tisdag, augusti 29th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?